Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

HEL 2019-001343
More recent handlings
Case 13. / 182 §

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaksi arkkitehdin virkaa, tarkastusinsinöörin viran ja valvontaeläinlääkärin viran kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2019 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluihin esitetään perustettavaksi kaksi arkkitehdin virkaa ja tarkastusinsinöörin virka. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 21 §:n mukaisten päätösten tekeminen rakennuslupa-asioissa.

Ympäristöpalveluihin esitetään perustettavaksi valvontaeläinlääkärin virka. Tehtävänä on eläinsuojelulain (247/1996) 36 §:n mukainen eläinsuojeluvalvonta.

Perustettaviksi esitettäville viroille on määräraha toimialan vuoden 2019 talousarviossa. Tarve arkkitehtien ja tarkastusinsinöörin esitetyille viroille perustuu rakentamisen lupien suureen määrään ja korjausrakentamisen kasvuun. Valvontaeläinlääkärin viran tarpeen perusteluna on, että kunnassa on oltava eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 16 §:n mukaan tarpeellinen määrä kunnaneläinlääkärin virkoja.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Henkilöstöjohtaja on päättänyt tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella perustettavaksi esitettävien
- kahden arkkitehdin viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 994,00 euroa kuukaudessa
- tarkastusinsinöörin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 400,00 euroa kuukaudessa
- valvontaeläinlääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4 677,00 euroa kuukaudessa.

Close

This decision was published on 25.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva

Ask for more info

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343

eevam.heikkila@hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi