Hankinta, kaupunginkanslian henkilöstön virkistysiltapäivän 2019 toteutus, keskushallinto

HEL 2019-001346
More recent handlings
§ 9

Hankinta, kaupunginkanslian henkilöstön virkistysiltapäivän 2019 toteutus, keskushallinto

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä Kansliapäivän 2019 toteutukseen Finlandia-talo Oy:n tarjouksen tilan ja tarjoilujen osalta sekä Hehkutuotanto Oy:n tarjouksen ohjelman toteutuksen osalta.

Hankinnan kohteena on Kansliapäivän 2019 toteutus. Kansliapäivä on Helsingin kaupunginkanslian henkilöstön yhteinen virkistystapahtuma, joka järjestetään 13.6.2019 iltapäivällä. Hankinta jaettiin kahteen osaan: virkistysiltapäivän 1) tila ja tarjoilut sekä 2) ohjelman toteutus.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 20 000,00 euroa, tarkka hankintasumma määrittyy tilaisuuteen ilmoittautuneiden henkilömäärän mukaan, arvioitu osallistujamäärä on 350-400 henkilöä. Finlandia-talon osuus hankinnasta on enintään 12 700,00 euroa ja Hehkutuotannon osuus enintään 7 300,00 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Palveluhankintaan liittyen kustannusten arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01 sisäinen tilaus 1831100001.

Päätöksen perustelut

Kansliapäivä on Helsingin kaupunginkanslian henkilöstön yhteinen virkistystapahtuma, jonka tavoite on vahvistaa kaupunginkanslian henkilöstön yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Kohderyhmänä on koko kaupunginkanslian henkilöstö, noin 790 henkilöä. Vuoden 2018 Kansliapäivään osallistui noin 340 henkilöä. Kaupunginkanslian johtoryhmä päätti 10.9.2018 vuoden 2019 kansliapäivän ajankohdaksi 13.6.2019 iltapäivän ja tilaisuuden hankinnan arvonlisäverottomaksi kokonaisarvoksi 20 000,00 euroa.

Hankinta toteutettiin pienhankintana ja tarjouspyyntö jaettiin kahteen osaan virkistysiltapäivän: 1) tila ja tarjoilut sekä 2) ohjelman toteutus. Tarjouspyyntö lähetettiin kymmenelle palveluntarjoajalle. Tarjouspyynnössä yksilöitiin tilaisuuden ajankohta (13.6.2019) sekä toiveet tilan, tarjoilujen ja ohjelman sisällön suhteen. Seitsemän palveluntarjoajaa jätti tarjouksen virkistysiltapäivän toteutuksesta:

 • Finlandia-talo Oy
 • Hehkutuotanto Oy
 • Helsingin kaupunginteatteri
 • Kulttuuritalo
 • Linnanmäki, Lasten päivän säätiö sr
 • Ravintola Caruzello
 • Ziili Oy

Tarjouksen valintaperusteena oli tarjouspyynnön mukaisesti tapahtumapaikan sijainti (hyvät kulkuyhteydet, keskeinen sijainti Helsingissä) sekä kokonaisarviointi, jossa huomioitiin toteutuksen hinta, tapahtumapaikan ja tilan toimivuus tilaisuuteen, ohjelman kiinnostavuus ja tarjoilujen sopivuus kohderyhmälle, sekä toteutuksen työnjako tilaajan ja tarjoajan välillä.

Kokonaisarvioinnin perusteella paras virkistysiltapäivän toteutus saadaan yhdistämällä Finlandia-talo Oy:n tarjous tapahtumatilan ja tarjoilujen osalta sekä Hehkutuotanto Oy:n tarjous ohjelman toteutuksen osalta. Finlandia-talo Oy kuuluu kokous- ja koulutustilojen osalta Helsingin kaupungin puitejärjestelyyn ja esitti sopivimman tarjouksen tilan ja tarjoilujen osalta. Hehkutuotanto Oy esitti mielenkiintoisimman ja parhaan tarjouksen ohjelmaosion toteutuksesta. Ohjelman toteutuksessa on huomioitu järjestäjän toivomukset sisällöstä ja tarjous sisältää riittävästi erilaisia vaihtoehtoja osallistujille. Hehkutuotanto Oy:n tarjous sisältää myös ilmoittautumisten hallinnoinnin.

Tilaisuuden suunnittelua jatketaan kaupunginkanslian, Finlandia-talo Oy:n ja Hehkutuotanto Oy:n kanssa. Lopullinen hankintasumma määräytyy tilaisuuden osallistujamäärän ja sovittujen yksityiskohtien mukaisesti, siten että hankinnan kokonaisarvo pysyy päätöksen mukaisen enimmäismäärän sisällä.

This decision was published on 22.02.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, suunnittelija, puhelin: 09 310 36105

tanja.kahra@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
henkilöstöjohtaja