Hankinta, raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden kunnostaminen, Töölön raitiovaunuvarikko

HEL 2019-001374
More recent handlings
§ 11

Töölön raitiovaunuvarikko, halli 1, raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen lisä- ja muutostöiden tilaaminen

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt Nordhaus Partners Oy:ltä tarjousten 21, 22 ja 30 mukaisesti yhteensä enintään -41.375,86 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoitettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen.

Nyt päätettävänä ovat lisätyöt:

 • Lisä- ja muutostyö nro 21: uusi kaivo piha-alueelle, 1.680,00 euroa (alv 0%)
 • Lisä- ja muutostyö nro 22: raiteen 18 oven edustan laatan sivusta, 4.896,64 euroa (alv 0%)
 • Lisä- ja muutostyö nro 30, hyvitys: raiteen 15 hyvitykset, -47.952,50 euroa (alv 0%)

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä. Näillä viimeisillä lisä- ja muutostöillä mahdollistetaan hankkeen loppuunsaattaminen.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%):
HKL:n johtokunta oikeutti (21.2.2019, § 29) HKL:n tekemään Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin, että urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yhteensä enintään 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppahinnasta.

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

 • Johtokunnan päätös 17 §, 6.2.2020: 76.181,42 euroa (alv 0%)
 • Johtokunnan päätös 189 §, 21.11.2019: 176.262,32 euroa (alv 0%)
 • Johtokunnan päätös 93 §, 16.5.2019: 217.694,40 euroa (alv 0%)
 • Vs. toimitusjohtajan päätös 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv 0%)
 • Toimitusjohtajan päätös § 130, 18.9.2019: 77.693,12 euroa (alv 0%)
 • Johtokunnan päätös § 164, 17.10.2019: 264.363,12 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 864.209,80 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 29 §, 21.2.2019 mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 20.581,60 euroa ja johtokunnan päätöksestä 17 §, 6.2.2020, 50.000,00 euroa (alv 0%).

Nyt tehtävän päätöksen jälkeen lisätyövaltuutta on jäljellä 111.957,46 euroa (alv 0 %).

This decision was published on 22.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35034

anna.k.martemaa@hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22557

ella.savilaakso@hel.fi

Decisionmaker

Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja
Miika Tetri