Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

HEL 2019-001407
More recent handlings
§ 9

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen § 20/1.3.2029 perusteella perusopetusjohtaja päätti vahvistaa vuoden 2019 käyttösuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 18.12.2018 § 268 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2019 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa.

Toimialajohtaja päätti 1.3.2019 § 20 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2019–31.12.2019.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on
perusopetusjohtaja. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 9 500 000 € ja toimintamenot ovat 363 305 900 €. Koulujen kehyksien ja alueiden keskitettyjen määrärahojen kokonaissumma on
347 619 355 € sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 2 490 237 €. Määrärahojen kokonaissumma ilman ulkopuolisia hankkeita on 345 129 118 euroa. Määrärahojen jako alueille selviää päätöksen liitteestä.

Koulujen kehykset tarkistetaan syksyllä 2019. Koulujen kehystarkistukseen on varaus keskitetyissä määrärahoissa.

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti vuodelle 2019 kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) on varattu käyttösuunnitelmissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

This decision was published on 04.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Mäkinen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 86204

taina.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja