Lausuntopyyntö, Kansainvälisen designsäätiö sr:n asettaminen selvitystilaan ja lakkauttaminen, Kansainvälisen design-säätiön hallitus

HEL 2019-001552
More recent handlings
Case 13. / 157 §

Lausunto Kansainvälinen designsäätiö sr:n asettamisesta selvitystilaan ja lakkauttamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus totesi lausuntonaan, että Helsingin kaupunki puoltaa Kansainvälinen designsäätiö sr:n asettamista selvitystilaan ja säätiön lakkauttamista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kansainvälinen designsäätiö sr

Kansainvälinen designsäätiö sr:n tarkoituksena on edistää ja tukea designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden toimintaa maailman designpääkaupunkina (World Design Capital 2012).

Sääntöjensä mukaan säätiö toteuttaa tarkoitustaan huolehtimalla maailman designpääkaupunki 2012 hankkeesta, järjestämällä ja koordinoimalla designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmaa sekä vastaamalla näihin liittyvästä viestinnästä ja muista toiminnoista.

Säätiö on perustettu määräajaksi 31.12.2017 saakka.

Kansainvälinen designsäätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Säätiön toiminnan lopettaminen

Kansainvälinen designsäätiö sr:n hallitus on pyytänyt lausuntoa Helsingin kaupungilta säätiön asettamista selvitystilaan ja lakkauttamisesta.

Kansainvälisen designsäätiön lakkauttaminen selvitystilan kautta on kaupungin kannalta perusteltua, koska säätiön olemassaolon määräaika on mennyt umpeen ja sen toiminta on päättynyt.

Säätiölain mukaan säätiö puretaan noudattaen lain säännöksiä selvitysmenettelystä. Kansainvälisen designsäätiön sääntöjen 16 §:n mukaan säätiön toiminta voidaan lakkauttaa hallituksen esityksestä sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki on antanut siitä lausuntonsa. Säätiön purkamismenettelyyn liittyviä käytännön toimintatapoja on selvitetty yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan säätiön koko omaisuus sääntöjen mukaan Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien käytettäväksi säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Luovutettava omaisuus jaetaan seuraavassa suhteessa: Helsinki 50 prosenttia, Espoo 22,67 prosenttia, Vantaa 18,33 prosenttia, Lahti 8 prosenttia ja Kauniainen 1 prosentti.

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kaupungin lausunnot ulkopuolisille antaa kaupunginhallitus.

Close

This decision was published on 12.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi