Tapahtumayhteistyösopimus, muodostelmaluistelun MM-kilpailut 2019, Suomen Taitoluisteluliitto ry

HEL 2019-001644
More recent handlings
§ 6

Tapahtumayhteistyösopimus, muodostelmaluistelun MM-kilpailut 2019

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti hyväksyä osaltaan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajantoimialan liikuntapalvelun, kaupunginkanslian viestintäosaston ja Suomen Taitoluisteluliitto ry:n välisen yhteistyösopimuksen koskien muodostelmaluistelun MM -kilpailujen järjestämistä Helsingin Jäähallissa 12.-14.4.2019.

Yhteistyön arvolisäveroton kokonaisarvo on 125 000 euroa (+alv), josta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelun osuus on 60 000 euroa (+alv.). Tämä liikuntapalvelun osuus maksetaan vuoden 2019 määrärahoista ja kohdistetaan kokonaisuudessaan MM-kilpailujen olosuhteiden tukemiseen. Kaupunginkanslian viestintäosasto toteuttaa sopimuksen liitteessä määritellyt markkinointi- ja bränditoimenpiteet, joiden laskennallinen arvo on 65 000 euroa (+alv).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 ”Maailman toimivin kaupunki” – kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa Helsingin positiivista tunnettuutta ja vahvistaa brändiä niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä luoda näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi.

Helsinki on toiminut säännöllisesti suurten liikuntatapahtumien isäntäkaupunkina. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat, että tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun.

Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuelaji, jossa Suomella on hallussaan lajin tämän hetkinen maailmanmestaruus. Kilpailut tuovat Helsinkiin 25–27 joukkuetta ympäri maailman. Osallistuvia urheilijoita on lähes 700, tämän lisäksi paikalle odotetaan katsojia 25 eri maasta. Median edustajia odotetaan paikalle noin 60–100 sekä vapaaehtoisia noin 200. Tapahtuma televisioidaan ja kilpailu tavoittaa katsojia myös television välityksellä myös lajin suurmaissa kuten Yhdysvallat, Kanada ja Ruotsi. Suomessa lajilla on valtava suosio niin seuroissa luistelevien harrastajien ja kilpailijoiden kuin myös lajia seuraavien katsojien suhteen.

Mahdollinen kilpailuista saavutettava voitto käytetään Suomen Taitoluisteluliitto ry:n kautta lajin kehitykseen.

This decision was published on 08.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö