Palkkion maksu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, OECD sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen -tutkimuksen koulukohtaisesta koordinoinnista

HEL 2019-001852
More recent handlings
§ 67

Palkkio OECD Sosiaalisten ja Emotionaalisten taitojen -tutkimuksen koulukohtaisesta koordinoinnista

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Päätös

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja päätti jakaa palkkion OECD Sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen –tutkimuksen koulukohtaisesta koordinoinnista liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Palkkiot ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden osalta ovat yhteensä 2 015 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on mukana OECD:n käynnistämässä kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa tarkastellaan sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja ja niiden merkitystä oppimistuloksiin (HEL 2018-003718).

Tutkimuksen esitutkimus toteutettiin otoskouluissa marraskuussa 2018 ja varsinainen tutkimus marraskuussa 2019. Tutkimus edellytti erityistä valmistelutyötä, joka sovittiin koulun nimeämän koulukoordinaattorin tehtäväksi (1-2 koulukoordinaattoria jokaisessa otantaan kuuluvassa koulussa). Valmistelutyön määrä riippui koulukohtaisen otoksen koosta. Korvaus maksetaan otoskoon perusteella. Kokonaiskorvaus on 65/130/260/300 euroa otoskokoon perustuen.

This decision was published on 09.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mette Ranta, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 26361

mette.ranta@hel.fi

Satu Gripenberg, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 82326

satu.gripenberg@hel.fi

Decisionmaker

Niclas Grönholm
direktören för svenska servicehelheten

Attachments

1. Koordinaattorikorvaus palkkiot SVES

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.