Valtionosuuden piiriin pääseminen, hakemus alueelliset vastuumuseotehtävät, kaupunginmuseo ja kaupungin taidemuseo, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2019-002006
More recent handlings
§ 12

Alueellisten vastuumuseotehtävien hakeminen kaupunginmuseon sekä kaupungin taidemuseon (HAM) osalta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä kaupunginmuseon ja kaupungin taidemuseon (HAM) nimeämistä alueellisiksi vastuumuseoiksi. Kaupunginmuseon osalta haetaan alueellisen museotoiminnan edistämistehtävää sekä alueellista kulttuuriympäristötehtävää ja kaupungin taidemuseon (HAM) osalta alueellista taidemuseotehtävää.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo ja kaupungin taidemuseo (HAM) hakevat opetus- ja kulttuuriministeriöltä nimeämistä alueellisiksi vastuumuseoiksi. Kaupunginmuseo hakee alueellisen museotoiminnan edistämistehtävää ja alueellista kulttuuriympäristötehtävää ja HAM alueellista taidemuseotehtävää. Hakemusten jättämisen määräaika on 20.2.2019 klo 16.

Kaupunginmuseo on toiminut aiemman museolain ja -asetuksen tarkoittamana maakuntamuseona Keski-Uudellamaalla vuodesta 1981 ja taidemuseo koko Uudenmaan aluetaidemuseona vuodesta 1993. Alueellisten tehtävien hoitamista uuden museolain mukaisina vastuumuseoina on tarkoituksenmukaista jatkaa.

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistuksen vuoksi alueellista tai valtakunnallista vastuumuseotehtävää hakevien museoiden tulee tehdä vastuumuseotehtävää koskevan hakemuksen lisäksi myös hakemus valtionosuuden piiriin pääsystä. Kaikkien museoiden, joiden tavoitteena on olla valtionosuusjärjestelmän piirissä vuodesta 2020 alkaen, tulee tehdä valtionosuuden piiriin pääsyä koskeva hakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Rahoitusjohtajan päätöksen 14.2.2019, 15 § mukaisesti toimialajohtaja laatii ja allekirjoittaa myös valtionosuuden piiriin pääsyä koskevat hakemukset kaupunginmuseon ja taidemuseon osalta samassa yhteydessä kuin tämän päätöksen mukaiset alueellisia vastuumuseotehtäviä koskevat hakemukset.

This decision was published on 15.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 09 310 87043

elina.leskela@hel.fi

Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 09 310 36485

tiina.merisalo@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja