Hankinta, kaupungintalon uuden aulan digitaaliset sisällöt, Kaupunginkanslia

HEL 2019-002009
More recent handlings
§ 3

Kaupungintalon uuden aulan digitaaliset sisällöt

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä Lucid Helsinki Oy:n (2156612-6) tarjouksen kaupungintalon uuden aulan digitaaliset sisällöt hankinnassa laatutekijöiltään hankintaan soveltuvimpana.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on enintään 20 000 euroa. Kustannus maksetaan viestintäosastolle osoitetusta määrärahasta, sisäinen tilausnumero 1872000077.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 27.11.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön ja se toteutettiin minikilpailutuksena.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 11.12.2018. Määräaikaan mennessä saapui kuusi tarjousta: A-lehdet sisältöstudio, Lucid Helsinki Oy, Miltton Group Oy, Sherpa Oy, Vapa Media Oy ja Werklig Oy.

Tarjouspyynnön kohdassa valintaperuste on esitetty tarjoukselle asetetut vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavan palvelun valintaperusteena oli laadulliset tekijät: lähestymistapaehdotus konsepti- ja sisällöntuotantosuunnitelman tuottamiseksi, referenssit ja tiimi.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että laadullisesti soveltuvimman tarjouksen on tehnyt Lucid Helsinki Oy.

This decision was published on 18.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ulla Pietiläinen, asiantuntija, puhelin: 09 310 25768

ulla.pietilainen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja