Hankerahoitus, Kansainvälistä kasvua -hanke, yritysten matkakustannukset

HEL 2019-002040
More recent handlings
§ 9

Kansainvälistä kasvua -hankkeen matka-avustuksen ehdot ja edellytykset vuonna 2019

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti, että helsinkiläisille kasvuyrityksille voidaan myöntää matka-avustusta ulkomaan matkakustannuksiin vuonna 2019 tämän päätöksen liitteessä 1 kuvatuin ehdoin ja edellytyksin.

Kokonaiskustannukset enintään 190 000 euroa (alv 0 %) maksetaan Kansainvälistä kasvua –projektilta 3599731, elinkeino-osaston uudet yritykset –yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Samalla elinkeinojohtaja päätti, että yritykselle voidaan maksaa vuoden 2019 matkakustannuksia enintään 4000 euroon saakka. Avustuksia myönnetään ja maksetaan määrärahojen puitteissa. Avustusta maksetaan vain uudet yritykset -yksikön hyväksymien kansainvälistymis- ja matkasuunnitelmien mukaisiin matkoihin.

Elinkeinojohtaja päätti oikeuttaa uudet yritykset -yksikön päällikön maksamaan suunnitelmiin perustuvat avustusosuudet tositteita vastaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 10.12.2018 § 57 myöntää Kansainvälistä kasvua –hankkeelle 500 000 euron määrärahan vuodelle 2019. Hankkeen tavoitteina on parantaa Helsingin kilpailukykyä tukemalla nuoria kasvuyrityksiä kansainvälistymisessä ja vahvistaa Helsingin asemaa kilpailussa parhaista yrityksistä.

Matka-avustusta myönnetään potentiaalisimmille kasvuyrityksille, joille tarjoutuu avustuksen myötä laajemmat mahdollisuudet toiminnan kansainväliseen kasvattamiseen ja rahoituksen saamiselle. Tällä tavoin voidaan synnyttää Helsinkiin uusia työpaikkoja, houkutella investointeja ja siten lisätä kaupungin verotuloja. Matka-avustus tarjoaa kohdennettua apua alkuvaiheen yritysten kasvamiselle ja kansainvälistymiselle. Kansainvälistymistä tukevat matkat lisäävät helsinkiläisten kasvuyrittäjien osaamista ja ymmärrystä kansainvälisistä markkinoista sekä auttavat verkostojen rakentamisessa.

Elinkeinotoiminnan harjoittajille myönnettävä rahoitus on EU-komission asetuksen nro 1407/2013 mukaista de minimis -tukea.

This decision was published on 18.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Lauri Määttänen, erityissuunnittelija, puhelin: 33955

lauri.maattanen@hel.fi

Laura Kylliäinen, projektikoordinaattori, puhelin: 25493

laura.kylliainen@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Tommo Koivusalo
yksikön päällikkö