Toivomusponsi, biomassan polton ilmastopäästöistä ja kestävyyskriteereiden toteutumisesta raportoiminen konsernijaostolle

HEL 2019-002054
More recent handlings
Case 22. / 874 §

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi biomassan polton ilmastopäästöistä ja kestävyyskriteereiden toteutumisesta raportoimisesta konsernijaostolle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2019 hyväksymän toivomusponnen (Mai Kivelä) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Todettiin, että Daniel Sazonov oli läsnä kaupunginhallituksen 9.12.2019 kokouksessa asian pöydällepanosta päätettäessä.

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:

”Samalla Helsingin kaupunki jatkossa arvioi ympäristöraportissaan Helenin käyttämän biomassan todellisia päästöjä.”

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 12
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hylkäsi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 12 - 2 (1 tyhjä).

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Esityksen mukaan

Noes: Lisätään päätösehdotuksen loppuun : ”Samalla Helsingin kaupunki jatkossa arvioi ympäristöraportissaan Helenin käyttämän biomassan todellisia päästöjä.”

Member Political group
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi No council group
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Vesikansa, Sanna No council group
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 5 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Close

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Mai Kivelän aloitteesta biomassalle laadittavista kestävyyskriteereistä loppuun käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Selvitetään mahdollisuutta edellyttää Heleniä raportoimaan konsernijaostolle tehtävän normaalin ajankohtaiskatsauksen yhteydessä biomassan polton ilmastopäästöistä sekä kestävyyskriteerien toteutumisesta. (Mai Kivelä)”.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy raportoi vuosittain vastuullisuusraportissaan tuotetun energian alkuperän sekä toimitusketjun. Vuonna 2018 Helen on asettanut tavoitteen 100 %:sesti kestävän biomassan hankinnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Helenin hankkimat biopohjaiset polttoaineet ovat kestävyyssertifioituja tai muulla tavoin alkuperävalvottuja.

Helenin vuonna 2018 käyttämästä bioenergiasta 85 % oli kestävyyssertifioitua ja loput sertifikaatin hyväksymällä tavalla alkuperäisvalvottuja tai peräisin sertifioiduilta toimittajilta. Helen raportoi tavoitteen toteutumisesta vuosittain vastuullisuusraportissaan. Kaupunginhallitus toteaa, että tämä tieto raportoidaan myös jatkossa konsernijaostolle annettavissa ajankohtaiskatsauksissa.

Helen kuuluu EU:n päästökauppaan ja raportoi päästöjään viranomaisten hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. Ulkopuolinen todentaja varmistaa polttoainemäärien, lämpöarvojen, päästökertoimien ja hiilidioksidipäästöjen oikeellisuuden. Päästökauppajärjestelmän mukaisesti kaiken bioenergian päästökerroin on 0 g / kWh.

Close

Kaupunginhallitus 09.12.2019 § 849

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Close

This decision was published on 08.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi