Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, palvelut ja luvat/ rakennusvalvontapalvelut, arkkitehdin virka, työavain 6-317-18

HEL 2019-002152
More recent handlings
§ 2
This decisionmaker is no longer active

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden lupayksikkö 1:den arkkitehdin viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalveluiden lupayksikkö 1:den yksikön päällikkö päätti valita arkkitehdin virkaan (017702) ********** 1.5.2019 alkaen 4078,85 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä
tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan
ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa
virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran vastaanottoon ei sisälly koeaikaa, koska valittu henkilö on hoitanut arkkitehdin virkaa Helsingin kaupungilla vuodesta 2018 alkaen.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdin virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja jäi eläkkeelle.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan muu kuin esimiestasoinen henkilöstö otetaan palvelussuhteeseen yksi yli -periaatteella, joten päättäjä on yksikön päällikkö.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 18.1.-11.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, Linkedinnissä, Tekniikan asiantuntijat KTK-sivustolla, Rakennuslehdessä sekä Helsingin sanomissa.

Tehtävänä on lupakäsittely, päätösten valmistelu ympäristö- ja lupajaostolle sekä päätökset korjausrakentamisessa ja uudisrakennushankkeissa 3000 kem saakka. Arkkitehti vastaa siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset kaupunkikuvaa, rakennussuojelua, terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskien.

Arkkitehdin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan hyviä neuvottelutaitoja ja päivittäiset asiakaskontaktit vaativat hyvää palveluasennetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävässä tarvitaan rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten, rakennuslainsäädännön ja rakentamismääräysten tuntemusta ja kykyä niiden käytäntöön soveltamiseen.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Arkkitehdin virkaa haki hakuajan kuluessa kahdeksan henkilöä. Hakijoista yksi henkilö ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: ********** ********** ei tullut haastatteluun, koska oli ottanut toisen työn vastaan.

Hakijoita haastattelivat 19.2.2019 ja 26.2.2019 **********

Haastattelujen jälkeen ********** ilmoitti peruvansa hakemuksensa.

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Arkkitehdin tehtävässä korostuu lupakäsittelyyn liittyvät tehtävät. Arkkitehti vastaa siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset kaupunkikuvaa, rakennussuojelua, terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskien.

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluun parhaimmat edellytykset arkkitehdin viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hänellä on tehtävään vaadittava ylempi korkeakoulututkinto sekä vaadittava kielitaito. Hänellä on monipuolinen työkokemus sekä tarvittava rakennussuojelukysymysten, rakennuslainsäädännön ja rakentamismääräysten tuntemus ja kykyä niiden käytäntöön soveltamiseen. Lisäksi hänellä on jo yli vuoden kokemuksen lupakäsittelijän tehtävistä rakennusvalvonnassa. Hänellä on hyvät neuvottelu- ja yhteistyötaidot ja hyviä kontakteja sekä suomalaisiin, että ulkomaalaisiin arkkitehti- ja restaurointialan ihmisiin.

This decision was published on 02.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anne Nurmio, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26470

anne.nurmio@hel.fi

Decisionmaker

Anne Nurmio
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.