Lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2019, KPMG Oy Ab

HEL 2019-002170
More recent handlings
Case 6. / 61 §

KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2019

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta

1
päätti antaa suostumuksensa KPMG Oy Ab:n erityistoimeksiantoihin 9-20/2019
2
kehotti KPMG Oy Ab:tä jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota erityistoimeksiantoilmoitusten oikea-aikaiseen laatimiseen ja niihin liittyvien suostumusten saamiseen ennen toimeksiantojen vastaanottamista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.3.2019 valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin tilikausien 2019–2022 tilintarkastajaksi ja erityistoimeksiantojen suorittajaksi. Palvelujen suorittamisesta on laadittu 28.5.2019 allekirjoitettu sopimus. Aiempi saman tilintarkastajan kanssa oleva sopimus oli solmittu toimikaudelle 2013-2016 sekä optiovuosille 2017-2018.

Sopimuksen kohdassa 2.3 Erityistoimeksiannot ja niiden suorittamisessa sovellettavat sopimusehdot todetaan, että KPMG Oy Ab ei saa ilman tarkastuslautakunnan etukäteen antamaa suostumusta ottaa vastaan erityistoimeksiantoja kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä. Poikkeuksena ovat EU-, valtionavustus-, Business Finland- ja vastaavien avustushankkeiden tarkastaminen ja niistä annettavat lausunnot, joihin etukäteen annettua suostumusta ei tarvita. Lisäksi tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan kanssa samaan ketjuun kuuluvien tilintarkastusyhteisöjen Helsingin kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä saamista toimeksiannoista. Erityistoimeksiannot eivät saa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuutta.

Tämän esityksen liitteenä olevat erityistoimeksiantoilmoitukset 9-17 liittyvät aiemman sopimuskauden aikana laskutettuihin toimeksiantoihin. Näihin liittyvät ilmoitukset olisi tullut saattaa tarkastuslautakunnan käsittelyyn ennen toimeksiantojen vastaanottamista.

Close

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 53

07.05.2019 Ehdotuksen mukaan

09.04.2019 Ehdotuksen mukaan

05.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 22.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 56, 57, 58, 59, 60, 61 (Kohta 2), 63 ja 64 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 61 (Kohta 1) ja 62 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi