Nimeämispyyntö, Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta toimikausi 1.5.2019-30.4.2022, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2019-002238
More recent handlings
Case 8. / 98 §

Jäsenen nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan

City Group Sub-committee

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin kaupungin edustajaksi Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan 30.4.2022 päättyväksi toimikaudeksi maankäyttöjohtaja Rikhard Mannisen.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään Helsingin kaupungin edustajan Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan nykyisen toimikauden loppuun asti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettamispäätöksessään 26.4.2019 nimennyt Helsingin kaupungin edustajaksi Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimialajohtaja Mikko Ahon sekä henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomasen toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022.

Toimialajohtaja Mikko Aho on 7.10.2019 pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä eroa Suomenlinnan hoitokunnan jäsenyydestä.

Close

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.03.2019 § 25

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan nimettäisiin toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022 seuraavat henkilöt:

Varsinaiseksi jäseneksi toimialajohtaja Mikko Aho ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 6.3.2019

Kaupunkiympäristön toimiala esittää Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan jäseneksi toimialajohtaja Mikko Ahoa ja hänen varajäsenekseen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomasta kaudelle 1.5.2019-30.4.2022.

Lisätiedot

Silja Hyvärinen, hallintojohtaja, puhelin: 310 38619

silja.hyvarinen@hel.fi
Close

This decision was published on 18.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Attachments

1. Nimeämispyyntö 17.10.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.