Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, tiimipäällikön virka, työavain 6-29-19

HEL 2019-002266
More recent handlings
§ 3

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelun alueidenvalvonnan tiimipäällikön viran täyttäminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti valita alueidenvalvonnan tiimipäällikön virkaan (055230) ********** 1.6.2019 alkaen 3922,84 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Valitun henkilön ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin vakinaisessa palveluksessa ja on aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Virkaan kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi, kun tiimipäällikkö irtisanoutui kaupungin palveluksesta 3.2.2019 alkaen.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan muu kuin esimiestasoinen henkilöstö otetaan palvelussuhteeseen yksi yli-periaatteella, jolloin päättäjä tässä tapauksessa on asukas- ja yrityspalvelupäällikkö.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 15.2.-4.3.2019. Hakuaika päättyi 4.3.2019 klo 16.00. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, LinkdeInissä, Kuntatekniikan foorumi Kunfo:ssa, tekniikan asiantuntijat ry (KTK ry) rekrytointikanavassa, Insinööriliiton Työpaikkatorilla sekä Insinöörityöt.fi rekrytointipalvelussa.

Virka oli uudelleen haettavana 23.3.-5.4.2019. Hakuaika päättyi 5.4.2019 klo 16.00. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, LinkdeInissä, Kuntatekniikan foorumi Kunfo:ssa, tekniikan asiantuntijat ry (KTK ry) rekrytointikanavassa, Insinööriliiton Työpaikkatorilla, Insinöörityöt.fi rekrytointipalvelussa sekä Helsingin Sanomissa.

Tiimipäällikön tehtävänä on johtaa 19 asiantuntijan tiimiä, joka valmistelee rakentamiseen kuuluvat kaivuluvat ja valvoo yleisillä alueilla toteutettavia projekteja. Tiimipäällikkö päättää rakentamiseen liittyvistä kaivu- ja muista luvista.

Tiimipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan johtamiskokemusta ja kokemusta yleisten alueiden hallinnasta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja muutosjohtajan työotetta.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Tiimipäällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 16 henkilöä. Hakijoista kolme henkilöä ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kuusi henkilöä: ********** Hakijoita haastattelivat 12.3., 13.3. ja 8.4.2019 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävä on ihmisten johtamista ja siinä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Strategisten tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan muutosjohtajan otetta.

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että tiimipäällikön virkaan parhaiten soveltuva on **********

Hänellä on tehtävään vaadittava tutkinto ja valintaa puoltaa hänen työkokemuksensa vahingonkorvaus- ja lakiasioiden valmistelijana, alueidenkäytön ja valvonnan tarkastajana ja ympäristötarkastajana. Hän tuntee hyvin yleisten alueiden käytön haasteet ja toimintaympäristön kaupunkiympäristön toimialalla. Lisäksi hän on ansioitunut ympäristöpalvelujen sähköisen asiointihankkeen projektipäällikkönä.

This decision was published on 24.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Markku Leijo, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 34159

markku.leijo@hel.fi

Decisionmaker

Markku Leijo
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto, työavain 6-29-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, työavain 6-48-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.