Avustuksen myöntäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapalvelukokonaisuus, tapahtuma-avustukset vuonna 2019

HEL 2019-002325
More recent handlings
§ 7

Tapahtuma-avustusten 2019 myöntäminen

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää tapahtuma-avustuksina yhteensä 39 650 euroa seuraaviin tapahtumiin:

Hakija
Tapahtuma
Haettu euroa
Myönnetty euroa
Botnia-69 ry
Jääpalloliiton P11 SM-lopputurnaus 9.-10.3.2019
1 000
800
Helsingfors folkdansdistrik rf
Finlandssvensk nutida folkdans- och folkmusikkoncert och dansafton 28.4.2019
1 400
700
Helsingfors Skridskoklubb rf
Froggie Cup 2019 (Suomen Taitoluisteluliiton kilpailukalenteriin kuuluva taitoluistelukilpailu lapsille ja nuorille.) 1.-3.2.2019
2 810
2 000
Helsingin Jalkapalloklubi ry
HJK Cup 2019 6.-8.9.2019
5 000
2 500
Helsingin Jyry ry
Helsinki Spring Maraton 13.4.2019
7 000
5 000
Helsingin Latu ry
Muumipeikon talvirieha 3.2.2019
350
350
Helsingin Luistelijat ry
Finnish Ice Dance Open 16.-17.2.2019
3 500
3 000
Helsingin Luistelijat ry
Aluemestaruuskilpailut, yksinluistelun noviisit 9.2.2019
3 500
1 500
 
Helsingin Suunnistajat ry
Suunnistustapahtumia stadin kouluissa 1.7.-13.12.2019
9 000
4 500
Helsingin Wiisikot ry
Koko perheen ratsastustapahtuma ja -kilpailut Tuomarinkylässä 23.6.2019
2 000
2 000
Helsinki Outsiders ry
Power Chair Hockey 2.-11.2.2019
800
800
Itäkeskuksen monikulttuurinen asukasyhdistys ry
Myllypuro cup maahanmuuttajille 15.-21.7.2019
5 400
1 000
Pallokerho-35 ry
Helsinki Open
27.-28.4.2019
2 000
2 000
Pallokerho-35 ry
Stadi Open turnaus
14.9.2019
 1 500  
1 000
Pelastakaa Lapset ry
Joulujuoksu 30.11.2019
 10 000  
5 000
Salsa Borealis –Pääkaupunkiseudun salsan ystävät ry
Taiteiden yö salsa 15.8.2019
 500  
500
Tanssiklubi Master ry
Ikäkausimestaruus
18.-19.5.2019
5 000
4 000
Vartiosaari-seura ry
Vartiosaaren hiihtolomatapahtuma 23.2.2019
3 000
3000
 
Yhteensä
63 760
39 650
 

Tapahtuma-avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle, kun liikuntapalveluun on toimitettu tapahtumasta vapaamuotoinen selvitys ja lopullinen budjetti kahden (2) kuukauden sisällä tapahtuman järjestämisestä, kuitenkin niin että loppuvuoden tapahtumiin myönnettyjen avustusten selvitykset on toimitettava viimeistään 30.12.2019 mennessä. Jos selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä avustusmäärärahat menevät uudelleen jakoon.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Liikuntapalvelupäällikkö päätti olla myöntämättä tapahtuma-avustuksia seuraaviin tapahtumiin, koska tapahtumat eivät täyttä tapahtuma-avustuksen kriteereitä, vaan olivat liikuntaseuran normaalia kilpailutoimintaa, liikuntaseuran sisäisiä tapahtumia sekä leiri- tai kurssitoimintaa:

Hakija
Tapahtuma
Helsingin Golfklubi ry
HGK juniorifarmi
IFK Handboll, Helsinfors rf
Kesäleiri 10.6.-14.6.2019
Suomalainen Voimisteluseura ry
Syyskauden avajaistapahtuma
 

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 24.10.2018, § 9 tapahtuma-avustusten myöntämisen perusteista ja delegoi päätösvallan tapahtuma-avustusten jakamisesta liikuntaan aktivointi -palvelun liikuntapalvelupäällikölle. Liikuntajaosto päätti 24.1.2019, § 3 osittaa tapahtuma-avustuksiin yhteensä 77 000 euroa.

Tapahtuma-avustuksia myönnetään ympäri vuoden määrärahan puitteissa. Tapahtumalle voidaan myöntää avustusta maksimissaan 50 % sen hyväksyttävistä kuluista. Hyväksyttäviä kuluja ovat tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut, tilamaksut, viestintä/markkinointi- sekä tapahtumaan liittyvät työntekijäkulut.

Tapahtuma-avustus on harkinnanvarainen. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon mm. tapahtuman tarpeellisuus sekä tapahtuman saama muu tuki. Yhtä tapahtumaa kohden voidaan myöntää vain yksi avustus.

Tapahtuma-avustuksen myöntäminen edellyttää, että hakija on helsinkiläinen rekisteröity yhdistys, yritys tai yhteisö. Avustusta haetaan ennen tapahtumaa. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle loppuraportin toimittamisen jälkeen.

Tapahtuma-avustusta myönnetään Helsingin kaupungin alueella järjestettäviin liikuntatapahtumiin, jotka liikuttavat helsinkiläisiä ja/tai elävöittävät kaupunkikuvaa. Tapahtuma-avustuksen suuruuteen vaikuttavat hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki).

Avustettavat kilpailutapahtumat voivat olla korkeintaan lajiliittojen alaisia, nuorten kansallisen tason kilpailuja (SM). Avustuksen myöntämisessä painotetaan seuraavia kriteereitä:

Tapahtuman kansainvälisyys, laajuus ja näkyvyys Helsingin kaupunkikuvassa, tapahtuman vaikutus yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, monimuotoisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen, ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämistavoitteet ja käytännön toimenpiteet niiden edistämiseksi tapahtuman toteuttamissuunnitelmassa, lapsille ja/tai nuorille kohdennetut tapahtumat, sekä tapahtumat, joiden tavoitteena on innostaa uusia henkilöitä mukaan liikunnallisen elämäntavan piiriin, avustuksen myöntämisen tarpeellisuus, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä tapahtuman laatu ja laajuus.

Seuraavia tapahtumia ei avusteta: Liikuntaseuran normaalia kilpailutoimintaa, liikuntaseuran sisäisiä tapahtumia sekä leiri- tai kurssitoimintaa, aikuisten kansallisia arvokilpailuja (SM) tai kansainvälisiä arvokilpailuja (PM, EM ja MM).

Tapahtuma täydentää kaupungin tarvetta. Tapahtuma-avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaupungin avustuksen myöntämisen yleisiä ehtoja (Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus 12.12.2011).

This decision was published on 27.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö