Hankinta, Luma-välineet ja tarvikkeet, Alppilan lukio, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-002357
More recent handlings
Case 25. / 252 §

Oikaisuvaatimus Luma-välineiden ja tarvikkeiden hankinnasta Alppilan lukioon

Education Committee

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi IS-Vet Oy:n kasvatus- ja koulutuksen toimialan hankintapäällikön päätökseen 13 § (5.6.2019) kohdistaman oikaisuvaatimuksen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

IS-Vet Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapäällikön 5.6.2019 tekemään hankintapäätökseen 13 § Luma‐välineet ja tarvikkeet Alppilan lukioon.

Is-Vet Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että Tevella Oy:n kemian osa-alueeseen tekemä tarjous tulisi hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Oikaisuvaatimuksen mukaan seuraavat Tevella Oy:n tarjouksessaan tarjoamat tuotteet eivät ole tarjouspyynnön mukaisia: kantakori 15:lle reagenssipullolle, statiivivaunu 1000x450x1050, alkuaineiden jaksollisen järjestelmän kartta, hiosvälinesarja, koeputkiteline 16 mm koeputkille, kantokori 8:lle reagenssipullolle. IS-Vet Oy:n tuotekohtaiset perustelut löytyvät tämän hankintapäätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta (liite 1).

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että Tevella Oy:n tarjouksen kokonaishinta antoi viitteitä siitä, etteivät tarjotut tuotteet ole lukiotason opetukseen sopivia ja ovat siten ristiriidassa tarjouspyynnön maininnan "tarjottujen tuotteiden tulee olla opetuskäyttöön soveltuvia" kanssa.

Tevella Oy on toimialan pyynnöstä antanut IS-Vet Oy:n oikaisuvaatimukseen vastineensa (liite 2). Tevella Oy katsoo vastineessaan, etteivät IS-Vet Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksessaan esittämät perusteet edellytä Tevella Oy:n osakokonaisuuteen Kemia jättämän tarjouksen hylkäämistä miltään osin.

Esittelijä katsoo, ettei perusteita alkuperäisen hankintapäätöksen muuttamiselle esitettyjen perusteiden valossa ole. Lisäksi oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Close

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Talous- ja suunnittelupalvelut Hankintapalvelut Hankintapäällikkö 05.06.2019 § 13

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että Luma-välineet ja tarvikkeet hankitaan seuraavasti:

Osa-alue 1, Fysiikka: IS-Vet Oy (Y-tunnus 2615891-4)

Osa-alue 2, Kemia: Tevella Oy (Y-tunnus 2575744-8)

Osa-alue 3, Biologia: IS-Vet Oy (Y-tunnus 2615891-4)

Osa-alue 4, Maantieto: IS-Vet Oy (Y-tunnus 2615891-4)

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 77 394 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu kilpailutukseen HEL 2019-002357 Luma-välineet ja tarvikkeet Alppilan lukioon.

Luma-välineillä ja tarvikkeilla tarkoitetaan seuraavissa oppiaineissa käytettäviä välineitä ja tarvikkeita: fysiikka, kemia, biologia ja maantieto.

Kyseessä on kansalliset kynnysarvot ylittävä tavarahankinta. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelu.fi-palvelussa 9.5.2019. Lisäksi hankinnasta julkaistiin korjausilmoitus 22.5.2019.

Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 31.5.2019 klo 9.00. Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kaksi (2) kappaletta: IS-Vet Oy ja Tevella Oy.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Vertailuperusteena oli halvin kokonaishinta, maksimipisteet 100 pistettä.

Hinnaltaan edullisin tarjous sai maksimipisteiden verran vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrotaan maksimipisteillä (X/Y* 100).

Vertailu tehtiin osa-alueittain. Kullekin osa-alueelle valitaan yksi toimittaja.

Tarjousten vertailu on kerrottu liitteessä ”Tarjousten vertailu”.

Kyseessä on kertahankinta Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Alppilan lukioon.

Hankintasopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoituksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Lisätiedot

Viljami Packalen, Hankinta-asiantuntija, puhelin:

viljami.packalen@hel.fi
Close

This decision was published on 19.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Close

Presenter information

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Ask for more info

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Attachments

1. Hankintaoikaisuvaatimus 11.6.2019_henkilötiedot poistettu
2. Vastine Hankintaoikaisuvaatimukseen 28.6.2019_henkilötiedot poistettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.