Vuoden 2018 talousarvion toteutumaton sitova toiminnallinen tavoite

HEL 2019-002470
More recent handlings
Case 5. / 149 §

V 13.3.2019, Vuoden 2018 talousarvion toteutumaton sitova toiminnallinen tavoite

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy pelastuslautakunnan selvityksen vuoden 2018 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Vuoden 2018 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet olivat kaupunginvaltuuston käsittelyssä keskiviikkona 27.2.2019. Ko. esityksestä on jäänyt virheellisesti puuttumaan pelastuslautakunnan yhden sitovan toiminnallisen tavoitteen selvitys toteutumatta jäämisestä.

Pelastuslautakunta perustelee seuraavasti, miksi vuoden 2018 talousarvion sitova toiminnallinen tavoite ei toteutunut.

Pelastuslaitos

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Toteuma: 68 %. Tavoite ei toteutunut.

Poikkeama johtuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä, jota ei saatu ensihoitoyksikössä hoidettua.

Close

This decision was published on 12.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25915

tero.niininen@hel.fi