Vahingonkorvaus, suksivaurio 20.2.2019 Paloheinä - Niskala välinen latu

HEL 2019-002509
More recent handlings
§ 20

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hylätä ********** vahingonkorvausvaatimuksen koskien esinevahinkoa Paloheinässä.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen Paloheinässä sattuneesta esinevahingosta. Vaatimuksen mukaan hakija oli 20.2.2019 klo 19 ollut Paloheinässä hiihtämässä kohti Niskalaa ja puusillan alla oli noin 2 m2 alueella ollut jäätynyttä hiekkaa, johon hakijan sukset olivat tökänneet ja hän oli kaatunut. Hakijan mukaan kohtaa ei ollut voinut nähdä, koska sillan alla valaistus oli ollut puutteellinen. Hakijan mukaan hänen suksensa olivat vaurioituneet. Hakija katsoo, että kaupungin vastuulla on pitää ladut siinä kunnossa, että ne ovat turvallisia käyttää. Mikäli näin ei ole, tulee hakijan mukaan ladut sulkea.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen perusta oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvityksen mukaan vahinkopäivänä 20.2.2019 vahinkopaikan latupohjan kunnostus on valmistunut klo 12.59, jolloin huoltokone on palannut Paloheinään. Vahinkopaikan vieressä, sillan vieressä, on valaisinpylväs, joten alue on ollut valaistu.

Ilmatieteen laitoksen säätietojen mukaan lämpötila on ollut – 4 astetta vahinkopäivänä. Ko. päivän iltana on satanut lunta ainoastaan muutama millimetri. Vahinkopäivää edeltävänä päivänä sää on ollut + 2 astetta ja silloin on satanut räntää tai vettä.

Helsingin kaupungin kunnossapitämien hiihtolatujen latupohjat ovat tehty kivituhkaisille ulkoilureiteille. Mikäli ei latupohjalla ei ole riittävästi lunta, latupohjalta saattaa nousta esille 0-3 mm kivituhkasta rakeita. Hiihtoladut sijaitsevat ulkoilureiteillä, jotka ovat yleisessä käytössä. Koska alueelle on vapaa pääsy, Helsingin kaupungin kunnossapitämien hiihtolatujen tilannetta voi seurata Ulkoliikunta.fi -karttapalvelusta (https://ulkoliikunta.fi/), josta löytyvät latukohtaisesti seuraavat tiedot: milloin latu on viimeksi huollettu tai kunto todettu, ladun pituus ja valaistus sekä suositeltava hiihtotyyli. Ko. hiihtoladun kuntotila on ilmoitettu huonoksi ulkoliikunta.fi –sivustolla vahinkopäivänä.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvityksen mukaan asiassa on kysymys kaatumisesta hiihtoladulla, jossa hakijan sukset ovat vaurioituneet. Vahinkopaikan hiihtolatu on ajettu latukoneella aikaisemmin samana päivänä. Hiihtoladun kuntoa ei vahinkopäivänä kuitenkaan ole voitu parantaa, kun latu on ajettu huoltokoneella, koska latupohjassa ei ole ollut riittävästi lunta. Vahinkopäivää edeltävänä päivänä on satanut vettä tai räntää. Tästä johtuen ko. hiihtoladun kunto on ilmoitettu huonoksi Ulkoliikunta.fi -karttapalvelussa. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus on siten asianmukaisesti huolehtinut velvoitteestaan estää vahingon tapahtuminen. Asiassa ei ole esitetty sellaista perustetta, jonka mukaan olisi katsottava vahingon aiheutuneen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuottamuksesta. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ei näin ollen ole vastuussa hakijalle sattuneen vahingon korvaamisesta.

This decision was published on 21.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Greta Hämäläinen, ma. lakimies, puhelin: 09 310 21660

greta.hamalainen@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
Vs. liikuntajohtaja