Avustukset vuonna 2019 henkilöstökerhoille ja järjestöneuvottelukunnalle, Kaupunginkanslia

HEL 2019-002642
More recent handlings
§ 11

Avustukset vuonna 2019 kaupungin henkilöstökerhoille ja järjestöneuvottelukunnalle kaupunginkanslian henkilöstöosaston määrärahoista vuonna 2019

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Va. henkilöstöjohtaja päätti myöntää avustusta kaupungin henkilökuntakerhoille, järjestöneuvottelukunnalle sekä eläkeläiskerhoille seuraavasti:

Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry
  2 000 €
Helsingin liikennealan eläkeläiset ry
  1 000 €
Järjestöneuvottelukunta
16 000 €
Kaupungin linnut
  1 000 €
Sekakuoro Vox Urbana
  4 000 €
Stadin soudut
  7 000 €
Stadin soutuklubi
  2 000 €

Avustukset maksetaan tililtä 1835000011.

Päätöksen perustelut

Avustusten myöntämisestä kaupungin henkilöstökerhoille ja järjestöneuvottelukunnalle, mukaan lukien eläkeläiskerhot, perustuu harkintaan ja niistä päätetään vuosittain.

Vuoden 2019 avustukset on myönnetty kaupungin henkilökunnan harrastus- ja virkistystoiminnan tukemisen ohjeiden (1997) perusteella.

Kaupungin henkilöstökerhojen avustuksia koskevat linjaukset uusitaan vuoden 2019 aikana.

This decision was published on 22.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Paula Kemppi, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 37958

paula.kemppi@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry
2. Helsingin Liikennealan eläkeläiset ry
3. Järjestöneuvottelukunta
4. Kaupungin linnut
5. Sekakuoro Vox Urbana
6. Stadin soudut
7. Stadin soutuklubi

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.