Vuokraus, toimistotila Sörnäisten rantatie 22 E, nuorisopalvelukokonaisuus

HEL 2019-002675
More recent handlings
§ 2

Toimistotilan alivuokraus Looks-Finland Oy:lle, Sörnäisten rantatie 22 E

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti alivuokrata Looks-Finland Oy:lle kahden huoneen muodostaman 43,5 m² kokoisen osuuden osoitteessa Sörnäisten rantatie 22 E sijaitsevasta toimistotilasta liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Toimistotila on vuokrattu nuorisopalvelukokonaisuuteen kuuluvan tapahtumayksikön käyttöön 1.3.2019 alkaen.

Alivuokrasopimus on voimassa 1.3.-31.12.2019, mutta vuokralaisella on mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla jo ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä. Kuukausivuokrana peritään 913,50 euroa. Vuokraan lisätään arvonlisävero.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuteen kuuluvan tapahtumayksikön toimisto muutti Suvilahteen 1.3.2019, liittyen kulttuuriareena Glorian tulevaan muuttoon samalle alueelle.

Tapahtumayksikön käyttöön vuokratuissa toimistotiloissa on aiemmin toiminut myös Looks-Finland Oy. Nuorisopalvelut ja Looks-Finland Oy ovat sopineet, että yritys voi jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissaan siihen saakka, kunnes löytää uudet toimitilat, mutta kuitenkin kauintaan 31.12.2019 asti. Nuorisopalvelukokonaisuus tarvitsee yritykseltä vapautuvat tilat omaan käyttöönsä viimeistään vuoden 2020 alussa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 24.4.2018, § 91 päätöksen perusteella nuorisopalvelukokonaisuuden palvelun päällikkö saa päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta tai muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään neljän (4) vuoden ajaksi.

This decision was published on 14.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Pekka Mönttinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 45807

pekka.monttinen@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö

Attachments

1. Sopimusluonnos

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.