Toivomusponsi 1, erikoisopetuspäivien järjestäminen Popup-kouluna tai Helsinki Education Week:n yhteydessä

HEL 2019-002702
More recent handlings
Case 16. / 703 §

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi erikoisopetuspäivien järjestämisestä PopUp-kouluna tai Helsinki Education Weekin yhteydessä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellessään valtuutettujen tekemiä aloitteita 27.2.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman toivomusponnen, jonka mukaan tulee selvittää mahdollisuudet järjestää vapaaehtoisia ulkopuolisia asiantuntijoita käyttäviä, oppilaita eri kouluista kokoavia erikoisopetuspäiviä esimerkiksi PopUp-kouluna tai Helsinki Education Weekin yhteydessä.

Valtuutettu Pennanen oli alkuperäisessä aloitteessaan ehdottanut, että kaupunki järjestäisi oppilailleen vapaaehtoisten asiantuntijoiden vetämiä erikoisopetuspäiviä, joista tiedotettaisiin kaikille kaupungin koulujen oppilaille ja joihin oppilaat voisivat osallistua yli koulurajojen.

Kaupunginhallitus oli aloitteeseen antamassaan vastauksessa todennut mm., että yksi merkittävä opetussuunnitelman tavoite on ylittää oppiainerajoja ja kytkeä oppiminen tosielämän ilmiöihin. Opiskeltavia aiheita tarkastellaan niiden oikeissa ympäristöissä ja yhteistyö koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa on merkittävä osa oppimista. Jokainen peruskoulun oppilas opiskelee lukuvuoden aikana vähintään kaksi pitkäkestoista, oppiainerajat ylittävää ilmiöpohjaista kokonaisuutta.

Aloitteessa esitetyt erikoisopetuspäivät vastaavat opetussuunnitelman keskeisiin tavoitteisiin kuten laaja-alaiseen osaamiseen, ilmiöpohjaiseen opiskeluun ja osallisuuden muotojen vahvistamiseen. Ne ovat ilmiöpohjaista oppimista, jossa voidaan pitkäjänteisesti tutkia maailman autenttisia ilmiöitä eri tieteiden näkökulmasta ja erilaisia asiantuntijoita hyödyntäen. Peruskouluissa on ollut erilaisia hankkeita, joissa esitettyjä kehittämisideoita on jo toteutettu, ja voidaan edelleen toteuttaa (esim. PopUp-koulut ja Helsinki Education Week, jolloin oppilaat voivat osallistua sekä kaupungin omien että kansainvälisten asiantuntijoiden järjestämiin työpajoihin).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on toivomusponnen johdosta täydentänyt lausuntoa, jonka kasvatus- ja koulutuslautakunta aloitteesta antoi. Lukuvuoden 2019–2020 aikana kaupungissa toteutetaan useita erilaisia oppimisen tapahtumia, joihin oppilailla eri kouluista on mahdollisuus osallistua. Näissä tapahtumissa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita kuten kouluissa muutoinkin.

Helsingin koulujen arkea ja laadukasta oppimista esitellään kansainvälisille vieraille 4.−8.11.2019 järjestettävällä Helsinki Education Week -tapahtumaviikolla. Viikon teemana on osallistuminen. Helsinki Education Week tarjoaa ohjelmaa eri-ikäisille oppijoille ja kaikille oppimisesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Tapahtuman kohderyhmänä ovat paitsi kansainväliset oppimisen asiantuntijat myös suomalaiset ja erityisesti helsinkiläiset opettajat, oppilaat ja vanhemmat. Tapahtumassa on ulkopuolisina asiantuntijoina mm. yliopiston tutkijoita, kansainvälisiä asiantuntijoita ja yritysten ja järjestöjen edustajia.

Kuluvan lukuvuoden aikana järjestettävissä PopUp-koulupäivissä on ollut mukana eri ammattien edustajia ja muita asiantuntijoita. Esim. Hiidenkiven ja Ressun peruskoulut perustivat keskustakirjasto Oodiin PopUp-koulun 29. ja 30. elokuuta. Kaikille avoimessa tilaisuudessa saattoi tutustua mm. peruskoulujen tapaan toteuttaa ilmiöoppimista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannustaa kouluja ja oppilaita monenlaisiin oppimisen tilanteisiin, joissa oppija on tekijä ja tutkija PopUp-koulun tapaan.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Close

This decision was published on 14.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi