Enimmäisoppilasmäärän ylittäminen 1. vuosiluokilla lukuvuonna 2019-2020

HEL 2019-002752
More recent handlings
§ 12

Aloituspaikkamäärän ylittäminen 1. vuosiluokilla lukuvuonna 2019–2020

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti yleisopetuksen aloituspaikkamäärän ylittämisestä 1. vuosiluokilla lukuvuonna 2019–2020 seuraavasti:

 
Koulu
 
 
 
Jaoston päätös
Lisäys
 
 
 
 
 
 
 
Alueen 1 koulut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellunmäen ala-aste
44
+2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alueen 2 koulut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiidenkiven peruskoulu
64
+2
 
 
 
 
 
 
 
Pihlajamäen ala-aste
51
+4
 
 
 
 
 
 
 
Pihlajiston ala-aste
85
+1
 
 
 
 
 
 
 
Siltamäen ala-aste
40
+2
 
 
 
 
 
 
 
Suutarilan ala-aste
50
+1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alueen 3 koulut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paloheinän ala-aste
63
+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alueen 4 koulut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksis Kiven peruskoulu 
24
+5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alueen 5 koulut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laajasalon peruskoulu
81
+1
 
 
 
 
 
 
 
Poikkilaakson ala-aste
37
+2
 
 
 
 
 
 
 
Tahvonlahden ala-aste
53
+3
 
 
 
 
 
 
 
 

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 6.11.2018 (§ 52) 1. vuosiluokkien yleisopetuksen aloituspaikkamääristä lukuvuodelle 2019–2020.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää perusopetuksen johtajalle oikeuden päättää aloituspaikkamäärän ylittämisestä, jos hakijan sisarus opiskelee 1–5 vuosiluokilla tai yhtenäisen peruskoulun 1–8 vuosiluokilla. Tämä ei kuitenkaan saa aiheuttaa uuden opetusryhmän muodostamista.

Puheena oleviin kouluihin on tullut hakemuksia koulutulokkailta, joiden sisarus opiskelee 1–5 vuosiluokilla tai yhtenäisen peruskoulun 1–8 vuosiluokilla. Tämän johdosta koulun aloituspaikkamäärää on tarpeen lisätä. Aloituspaikkamäärien ylitykset eivät aiheuta uuden opetusryhmän muodostamista ao. kouluissa.

This decision was published on 13.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja