Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen, Opetushallitus

HEL 2019-002758
More recent handlings
§ 14

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen, Opetushallitus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallitukselta valtion erityisavustusta lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 455 850 euroa ajalle 1.8.2019–31.12.2020. Omarahoitusosuus on 10 % eli 50 650 euroa. Avustusta haetaan suomen- ja ruotsinkieliseen lukiokoulutukseen. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa koulutussuunnittelija

**********

toimimaan asiointiroolissa avustuksen hakemisen sähköisessä järjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettaviksi (OPH-421-2019) valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30 määrärahasta valtionavustusta yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa lukiolainsäädännön uudistusten toimeenpanon ja paikallisen opetussuunnitelmien valmistelutyön tukemiseen. Avustuksen tarkoituksena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista, uuden lukiolain tavoitteiden valmistelua ja toimeenpanoa. Tavoitteena on tukea lukioiden opetushenkilöstöä ja johtoa toimintakulttuurin muutoksessa, pedagogiikan uudistamisessa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen. Helsingin kaupungilla on lukiokoulutuksen järjestämislupa.

Opetushallitus on käynnistänyt lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus aloitetaan elokuussa 2021. Haettavalla avustuksella tuetaan Helsingin paikallista lukion opetussuunnitelmatyötä.

This decision was published on 15.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin: 09 310 82745

jaana.kariniemi@hel.fi

Lisa Tönnes Lönnroos, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja