Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa, Opetushallitus

HEL 2019-002759
More recent handlings
§ 13

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa, Opetushallitus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallitukselta valtion erityisavustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen 202 500 euroa ajalle 29.4.2019–31.7.2021. Omarahoitusosuus on 10 % eli 22 500 euroa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa koulutussuunnittelija

**********

toimimaan asiointiroolissa avustuksen hakemisen sähköisessä järjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettaviksi (OPH-433-2019) valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30 määrärahasta valtionavustusta noin 4,4 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Avustettavien hankkeiden yleisenä tavoitteena on kehittää lukiokoulutuksen tilaratkaisuja. Hankkeiden tulee edistää opiskelijoiden osallisuutta, innovatiivisuutta ja luovuutta sekä kestävää hyvinvointia. Avustettavan hankkeen edellytetään tekevän yhteistyötä Lukioiden kehittämisverkoston (LUKE) kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Helsingin kaupunki on mukana lukioiden kehittämisverkostossa.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) tavoitteena on hyödyntää koko kaupunkia oppimisen tilana. Lisäksi kaupunkistrategian mukaan Helsingissä panostetaan fyysisiin turvallisiin ja terveellisiin oppimisympäristöihin, ja digitaalinen teknologia rikastuttaa oppimista ja mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen. Haettavalla avustuksella toteutetaan näitä kaupunkistrategian tavoitteita.

This decision was published on 15.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin: 09 310 82745

jaana.kariniemi@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja