Hankerahoitus, AIKO-ohjelma, Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina

HEL 2019-002788
More recent handlings
§ 45

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle "Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina"

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle enintään 1 084 242 euroa (projektinumero 1095116) vuodelle 2020 hankkeen "Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina" kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea yhteensä enintään 958 118 euroa. Määrärahassa on huomioitu partnereille välitettävät tukiosuudet.

Päätöksen perustelut

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen tavoitteena on houkutella erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita pääkaupunkiseudun yrityksiin, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikkö toimii hankkeessa hallinnoijana sekä kaupungin edustajana ja vastuutahona. Hankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke on käynnistynyt 2019 ja jatkuu vuoteen 2021.

Vs. kansliapäällikkö on hyväksynyt Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 11.3.2019 § 45 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Pirkanmaan liitolta 12.6.2019.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2020 ovat 418 983 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu välittämään hankekumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 665 259 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 958 118 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3 017 416 euroa, johon saadaan AIKO-rahoitusta 1 508 708 euroa. Helsingin osahankkeen kustannusarvio on 785 804 euroa, johon saadaan 50 prosenttia AIKO-rahoitusta. Lisäksi Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat Helsingin kaupungin osahankkeen budjetoitujen seudullisten toimenpiteiden rahoittamiseen. Siten AIKO- ja muun ulkopuolisen rahoituksen osuus Helsingin kuluista on 529 938 euroa ja Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 255 866 euroa. Lisäksi Helsinki on Espoon ja Vantaan ohella sitoutunut kustantamaan osan Kauppakamarin, Helsinki Marketingin, Helsinki Business Hubin sekä Hankenin omarahoitusosuuksista. Näihin hankekumppaneiden omarahoitusosuuksiin enintään 175 464 euroa varaudutaan työvoima ja maahanmuutto -yksikön budjetissa talousarviokohdassa 1 400 1.

Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095116 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.2.2020 § 31 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Pirkanmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 27.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö