Tarkastustoimen toimintakertomus 2018

HEL 2019-003006
More recent handlings
Case 3. / 26 §

Tarkastustoimen toimintakertomus 2018

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarkastusvirastossa on laadittu tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 toimintakertomus.

Toimintakertomus sisältää selostuksen tarkastuslautakunnan, tarkastusviraston ja tilintarkastajan kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta ja henkilöstöstä.

Kaupungin hallintokeskuksen 26.1.2011 antaman ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja viraston kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Toimintakertomuksessa on lisäksi aina kerrottava olennaiset toiminnassa ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset.

Lautakunnan hyväksymä toimintakertomus lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Close

This decision was published on 22.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi