Toimivallan siirtäminen kulttuuri ja vapaa-ajan toimialassa kirjastopalveluiden keskustakirjasto Oodissa viranhaltijoille hankinnoissa

HEL 2019-003087
More recent handlings
§ 3

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kaupunginkirjaston keskustakirjasto Oodissa olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Keskustakirjaston johtaja

Päätös

Keskustakirjasto Oodin johtaja päätti oikeuttaa seuraavat työsuhteessa olevat henkilöt toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja 17.1.2019 lähtien edellyttäen, että

- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä 5000 euroa palvelupäälliköillä ja 3000 euroa palveluesimiehillä

- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Seuraavilla toimessa olevilla on oikeus tehdä hankintaoja viranhaltijan lukuun koskien johtamaansa tai vastuulla olevaa kokonaisuutta:

**********

Tämä päätös kumoaa 21.6.2017 (2 §) keskustakirjaston johtajan tekemän päätöksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 13.6.2018, § 174 hyväksymän hallintosäännön mukaan kirjastopalvelukokonaisuus on oma palvelukokonaisuutensa 1.1.2019 lukien. Samalla päivitettiin palvelujen, yksiköiden sekä päälliköiden nimikkeitä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päivitti kirjastopalvelukokonaisuuden viranhaltijoiden hankintavaltuuksia vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Keskustakirjaston johtajan hankintavaltuus 16.1.2019 alkaen on 40 000 euroa omalla toimialalla.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, 196 §) hallintosäännön luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

This decision was published on 13.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Tuija Krykov, johdon assistentti, puhelin: 09 310 85516

tuija.krykov(a)hel.fi

Decisionmaker

Anna-Maria Soininvaara
keskustakirjaston johtaja