Hankinta, työterveyspalveluiden tilaaminen, Työterveys Helsinki, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2019-003243
More recent handlings
Case 11. / 56 §

Työterveyspalveluiden tilaaminen HKL:lle

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana työterveyspalvelut Työterveys Helsingiltä kaudelle 1.1.2020 – 31.12.2020 yhteensä enintään 800.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Työterveys Helsingin (entinen Työterveyskeskus) kanssa on tehty toistaiseksi voimassa oleva sopimus 7.3.2014 työterveyspalveluiden järjestämisestä työterveyshuoltolain mukaisesti. Laskutus toteutuu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Aikaisemmat tilaukset ja päätökset:

  • Tilaus 4600001217: Työterveyspalvelut vuosille 2016 – 2018 yhteensä 2.165.682,37 euroa (alv 0 %)
  • Johtokunnan päätös 71 §, 18.4.2019: 800.000,00 euroa (alv 0 %) kaudelle 2019

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 3.765.682,37 euroa (alv 0 %).

Close

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.04.2019 § 71

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) hankkimaan työterveyspalvelut Työterveys Helsingiltä kaudelle 1.1.2019 – 31.12.2019 yhteensä enintään 800.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hägg@hel.fi
Close

This decision was published on 10.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Ask for more info

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 34747

matts.hagg@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi