Talousarvioaloite, nuorisopalvelujen resurssien lisäämisestä

HEL 2019-003295
More recent handlings
Case 8. / 133 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta koskien nuorisopalvelujen resurssien lisäämistä

Culture and Leisure Committee

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää nuorisotyön kehittämistä ja siihen panostamista tärkeänä ja kaupunkistrategian mukaisena asiana. Nuorisopalvelukokonaisuudessa on panostettu vuoden 2019 aikana nuorisotyön kehittämiseen ja sisällön kirkastamiseen. Talousarvioesityksessään vuodelle 2020 lautakunta esittää nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 400 000 euron lisäystä nuorisopalvelukokonaisuuden määrärahoihin.

Yhteistyössä nuorisotutkimusseuran kanssa toteutetaan vuosien 2019–2020 aikana Nuorisotyön perusopetussuunnitelma -hanke (NUPS), jonka tavoitteena on määritellä helsinkiläisen nuorisotyön yhteiset lähtökohdat henkilökuntaa ja kumppaneita osallistaen. Työskentelyn avulla nuorisopalvelukokonaisuudessa kirkastetaan sitä, mitä kaupungin tekemä nuorisotyön on sisällöllisesti nyt ja tulevaisuudessa, kuvataan keskeiset kumppanuudet, määritellään tavoitteet sekä kuvataan keskeiset menetelmät ja toiminnan kohderyhmät.

Nuorisopalvelukokonaisuuden tilaverkko on yhä kohtuullisen kattava, vaikka muutamista tiloista on muutamien viime vuosien aikana jouduttu luopumaan. Uusia tiloja on ensi vuonna tai lähivuosina tulossa Jakomäkeen, Herttoniemeen, Malminkartanoon ja Pakilaan. Kaikki uudistilat toteutetaan yhteiskäyttötilaperiaatteella esimerkiksi kirjaston tai kaskon kanssa. Tilat ovat tärkeitä nuorisotyön toteuttamisen paikkoja, mutta niiden lisäksi nuorisotyössä tulee olla valmiutta toteuttaa toimintaa siellä, missä nuoret liikkuvat ja viettävät aikaa. Erilaisten pop-up-tilaratkaisujen kehittäminen on tulevaisuuden nuorisotyössä olennaista. Varhaisnuorille suunnattuja kerhoja on mahdollista toteuttaa nuorisotilojen lisäksi leikkipuistoissa, kouluilla ja kirjastoissa.

Huolta aiheuttaa nykyisen tilaverkon kunto. Olemassa olevien tilojen peruskorjaukseen ja kalustuksen uusimiseen olisi tärkeä varata riittävästi resursseja. Nuorisotilat toimivat paitsi nuorten tiloina myös alueiden asukkaiden, järjestöjen ja vapaamuotoisen ryhmien toimintakeskuksina.

Nuorisotyöntekijöiden palkkataso on yhä matala. Nuorisopalvelukokonaisuus on esittänyt korotusta nuoriso-ohjaajien palkkoihin osana kaupungin palkkakehitysohjelmaa. Palkkakehityksellä on vaikutusta siihen, miten kiinnostavana ja vetovoimaisena työnantaja Helsinki nähdään nuorisotyön ammattilaisten keskuudessa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloitteesta, jossa pyydetään lisäämään nuorisopalvelujen resursseja. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Close

This decision was published on 28.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Ask for more info

Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi