Talousarvioaloite, Tekojääkenttä Johanneksen kentälle

HEL 2019-003303
More recent handlings
Case 16. / 141 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloitteesta koskien tekojääkentän rakentamista Johanneksen kentälle

Culture and Leisure Committee

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut kokouksessaan 18.6.2019 lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2020–2029. Ohjelmassa ei ole varattu määrärahoja tekojääradan rakentamiseen Johanneksen kentälle.

Johanneksen kenttä on kaupunkiympäristötoimialan hallinnassa. Kaupunkiympäristötoimiala katsoo, että mahdollinen tekojäärata pitäisi toteuttaa Johanneksen kentän sijaan Tehtaanpuiston kentälle.

Tekojääradan rakentaminen pidentää useimpina talvina huomattavasti luistelukautta Helsingin ilmasto-olosuhteissa ja parantaa muutenkin jääliikunnan olosuhteita. Liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää liikunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Helsingissä on tällä hetkellä seitsemän tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuistoon on valmistunut vuoden aikana uusi kaukalon kokoinen tekojäärata. Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu osittain loppuvuodesta, kun Jätkäsaareen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso tekojäärata (64 x 100 metriä). Lauttasaaressa on myös rakenteilla oma tekojää.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pitkän aikavälin tarkastelussa. Saavutettavuus- ja sijaintioptimointitarkastelut toteutettiin tekojääkentille ja neljälle muulle eri liikuntapaikkatyypille. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestöennuste huomioiden. Selvityksessä tekojääkenttäverkoston optimaalisimmat sijainnit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Östersundomissa, Vuosaaressa ja Haagan/Ruskeasuon alueilla. Selvityksen pohjalta on toteutettu Laajasalon tekojääratakaukalo sekä esitetty tekojääradan rakentamista Vuosaareen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut Johanneksen tekojääkentästä edellisen kerran lausunnon kokouksessaan 11.9.2018.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2019 mennessä kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Otto Meren ja kahdeksan muun valtuutetun allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta koskien tekojääkentän rakentamista Johanneksen kentälle. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Close

This decision was published on 28.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Ask for more info

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi