Talousarvioaloite, keskusta-alueen nuorisotyön resurssien nostaminen

HEL 2019-003305
More recent handlings
Case 9. / 134 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta keskusta-alueen nuorisotyön resurssien nostamiseksi

Culture and Leisure Committee

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää keskusta-alueen nuorisotyön kehittämistä tärkeänä. Nuorten määrä Helsingissä kasvaa tulevina vuosina. Tärkeimpiä väestön kasvualueita ovat Jätkäsaari, Kalasatama-Sompasaari, Kruunuvuorenranta ja Pasila. Kumppanuuksien hyödyntäminen keskusta-alueella toteutettavassa nuorisotyössä on olennaista, sillä nykyisillä resursseilla nuorisopalvelukokonaisuudella ei ole mahdollista merkittävästi lisätä tai laajentaa toimintaa keskustan alueella. Talousarvioesityksessään vuodelle 2020 lautakunta esittää nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 400 000 euron lisäystä nuorisopalvelukokonaisuuden määrärahoihin. Osa tästä määrärahasta kohdennetaan alueille joilla nuorten määrän kasvu on merkittävää.

Vuonna 2019 Helsingissä asuu 13–19-vuotiaita nuoria hiukan yli 32 000 ja väestöennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä ikäryhmän koko kasvaa niin, että nuoria on lähes 39 000. Alle 15-vuotiaiden määrän kasvu on jo muutaman vuoden ajan keskittynyt kantakaupunkiin, ja tämän trendin ennustetaan jatkuvan (www.aluesarjat.fi; Vuori & Kaasila 2018.)

Keskusta-alueella toteutettavasta nuorisotyöstä on tehty kartoitus kevät-kesällä 2019. Selvityksen taustalla on muutokset kantakaupungin alueen tiloissa Glorian muutettua Punavuoresta Suvilahteen ja nuorten toimintakeskus Hapen toiminnan päättyminen vuoden 2019 lopussa. Selvityksen aineistona on mm. keskusta-alueella toimivien organisaatioiden haastatteluja ja nuorille suunnattu kysely osana Ruuti-budjettiprosessia sekä noin kahdenkymmenen nuorten haastattelut.

Selvityksen mukaan Helsingin keskusta on nuorten näkökulmasta vetovoimainen alue ja se kokoaa nuoria laajasti ympäri pääkaupunkiseutua viettämään aikaa ja tapaamaan ystäviä. Kantakaupunki paitsi kasvaa myös kehittyy, esimerkiksi tanssin talon rakentaminen alkaa syksyllä 2019, Oodin ja musiikkitalon väliin rakennetaan viheralue ja Jätkäsaaren on tulossa liikuntapuisto.

Selvitykseen osallistuneiden nuorten mukaan keskeisimpiä syitä olla keskustassa on kavereiden tapaaminen, opiskelu tai koulunkäynti, shoppailu, kahviloissa käynti ja hengailu. Osa mainitsi myös käyvänsä harrastuksissa, viettävänsä aikaa puistoissa ja Keskustakirjasto Oodissa. Muita mainittuja tekemisiä keskustassa olivat skeittaaminen, syömässä käyminen, elokuvissa käynti, keskusta läpikulkupaikkana koulun ja kodin välillä. Päihteiden käyttö ja hankkiminen mainittiin muutaman kerran. Nuoret kokivat keskustan enimmäkseen turvalliseksi paikaksi nuorille.

Keskusta-alueella on useita toimijoita, jotka tekevät nuorisotyötä ja tuottavat palveluita nuorille. Aseman lasten Walkers-talo on suosittu kokoontumispaikka ja nuorisopalvelukokonaisuus on mukana toteuttamassa tätä toimintaa kolmena päivänä viikossa yhteistyössä Aseman Lasten kanssa. Lisäksi keskustassa Annantalo tarjoaa monipuolisia kulttuuripalveluita, Ohjaamolla on tärkeä rooli nuorten tukemisessa ja Oodi on suosittu myös nuorten keskuudessa. Eteläisen nuorisotyöyksikön toimintaa on kouluilla ja Etsivän nuorisotyöyksikön toiminnassa Helsingin keskusta on tärkeä alue.

Kaupunkistrategiassa korostetaan vetovoimaisen keskustan merkitystä Helsingin käyntikorttina. Tällä hetkellä Walkers-kahvilan tulevaisuus on epävarmaa, sillä vuokrasopimuksen jatkumisesta ei ole varmuutta. Keskustassa tarvitaan nuorille oma tila, jossa he voivat tavata ystäviään ja nuorisotyöntekijöitä.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen ja 14:n muun valtuutetun talousarvioaloitteesta, jossa esitetään että kaupunki osoittaa 100 000 euroa nuorisotyöntekijöiden palkkaamiseksi keskusta-alueen nuorisotyön resurssien nostamiseksi. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Close

This decision was published on 28.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Ask for more info

Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi