Talousarvioaloite, kate Koudan liikuntapuiston katsomoon

HEL 2019-003311
More recent handlings
Case 15. / 140 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta koskien katteen rakentamista Puistolan liikuntapuiston katsomoon

Culture and Leisure Committee

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, ettei Puistolan (Koudan) kentän katsomon kattaminen ole tässä vaiheessa ajankohtaista.

Aloitteessa on esitetty Puistolan kentän katsomon kattamista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdollisuuksien lisäämistä tärkeänä ja kannatettavana asiana, myöskin Koillis-Helsingissä. Katsomo-olosuhteiden parantamisen ei kuitenkaan voida katsoa lisäävän liikuntaa siten kuin liikunnan varsinaisten suorituspaikkojen kehittäminen lisää. Yleisömukavuuden parantamisella on kuitenkin kiistämättä välillisiä vaikutuksia liikuntaharrastuksen edistämiseen.

Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä hetkellä kuitenkaan riitä asukasluvun kasvun ja kasvavan palvelutarpeen edellyttämiin liikuntahankkeisiin. Samoin kunnossapidon määrärahat ovat tiukassa ja liikuntapaikkojen korjausvelka kasvaa edelleen. Tässä tilanteessa kenttien rakentamisen investointimäärärahat on kohdistettu ensisijaisesti nykyisten kenttien perusparantamiseen siten, että varsinaiset liikunnan suorituspaikat pystytään pitämään käyttökelpoisina ja asiakasturvalisuuden edellyttämällä tasolla.

Mikäli investointimäärärahoja olisi riittävästi jalkapalloilun katsomo-olosuhteiden kohentamiseksi, tulisi asiaa tarkastella koko kaupungin tasolla. Liikuntapalvelukokonaisuus pyysi Suomen Palloliiton Helsingin piirin olosuhdevaliokunnalta kannanottoa Helsingin jalkapallokenttien katsomotilanteeseen. He nostivat kärkeen Vuosaaren liikuntapuiston kentän sekä Töölön Pallokentän kentät 1 ja 2. Puistolan kentän he sijoittivat luokkaan "olemassa oleva ja turvattava" Brahen (katettu katsomo), Käpylän, Myllypuron, Talin ja Pukinmäen kenttien kanssa. Yleisurheilulla voi vielä olla muunlaisia toiveita katsomoiden suhteen, koskien esimerkiksi Heteniityn tai Pukinmäen kenttiä.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Heimo Laaksosen ja kuuden muun valtuutetun allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta koskien 50 000 euron suuruisen määrärahan varaamista Puistolan liikuntapuiston katsomon kattamiseksi. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Close

This decision was published on 28.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Ask for more info

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi