Hankinta; katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset (KALPA3) -tutkimus; kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2019-003454
More recent handlings
§ 2

Päätös hankinnasta koskien työpanosta Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset (KALPA3) -yhteistyötutkimuksessa

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti allekirjoittaa sopimuksen ja tilata Suomen ympäristökeskukselta ja Metropolialta Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset (KALPA3)- tutkimushankkeen vuosille 2019- 2020 ajoittuvan työpanoksen hintaan 45 000 euroa/vuosi (alv 0 %) eli yhteensä 90 000 euroa (alv 0%). Tilauksen arvonlisäverollinen (24 %) kokonaishinta on 55 800 euroa/vuosi eli yhteensä 111 600 euroa. Summasta 50 000 euroa (25 000 euroa/vuosi) maksaa Ylläpitopalvelut ja 40 000 euroa (20 000 euroa/vuosi) Ympäristöpalvelut. Molemmat tekevät maksuosuuttaan vastaavat omat tilauksensa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu omalla rahoitusosuudellaan Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset (KALPA3) –tutkimushankkeen tilaamiseen. Hankkeessa jatketaan ja syvennetään vuosina 2015-2016 toteutetun KALPA1-hankkeen ja vuosina 2017-1018 toteutetun KALPA2-hankkeen tutkimusaiheita. Hankkeen tavoitteena on selvittää päästöihin ja pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä eri päästölähteiden osuuksia erityyppisissä kohteissa ja tunnistaa lupaavimmat päästövähennysmahdollisuudet.

Lisäksi hankkeessa jatketaan aiemmissa KAPU- ja REDUST-hankkeissa toteutettua reittikohtaista katupölypitoisuuksien seurantaa Nuuskija-autolla, jotta saadaan jatkettua aikasarjaa pitoisuuksien kehityksestä. Tutkimus tukee Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelman tavoitetta parantaa kaupungin ilmanlaatua ja vähentää katupölypäästöjä. Suunnitelman toimenpiteenä K8 on jatkaa katupölyyn liittyvää tutkimusta mm. katupölyntorjuntamenetelmien tehokkuudesta, erilaisten renkaiden pölypäästöistä ja eri päästölähteiden osuuksista.

Tutkimus on vuosille 2019-2020 ajoittuva yhteistutkimushanke, jota rahoittavat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen ja ylläpitopalvelujen lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Vantaan kaupungin tekninen toimi, Vantaan kaupungin ympäristökeskus ja Kuopion kaupunki. Hanke toteutetaan 26.2.2019 päivätyn yhteistutkimuksen hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen kokonaisarvo on 180 000 euroa, josta Suomen ympäristökeskuksen osuus on 120 000 euroa, ja Metrolian osuus 60 000 euroa. Kaupunkiympäristön toimiala tekee hankkeesta omat sopimuksensa sekä Suomen ympäristökeskuksen että Metropolian kanssa.

Hankintaan ei sovelleta hankintalakia, koska kyse ei ole hankintalain mukaisesta hankinnasta vaan tutkimushankkeesta (Hankintalaki 9 § 1 momentti 11 kohta). Hankkeen tulokset ovat julkisia ja kaikkien hyödynnettävissä. Ne julkaistaan raportissa sekä esitellään kaikille avoimessa seminaarissa. KALPA3 on yhteistutkimushanke, jonka rahoittajina ovat myös HSY, Suomen ympäristökeskus, Vantaan kaupunki ja Kuopion kaupunki.

This decision was published on 22.03.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Suvi Haaparanta, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32061

suvi.haaparanta@hel.fi

Decisionmaker

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja