Asemakaavan muutos nro 12645, Vuosaari, Kurkimoisio

HEL 2019-003489
More recent handlings
Case 10. / 91 §

Detaljplaneändring för Trankyan i Nordsjö (nr 12645)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för en del av tomten 4 i kvarteret 54144 och gatu-, park-, närrekreations- och skyddsgrönområden i 54 stadsdelen (Nordsjö, Mellersta Nordsjö) enligt ritning nr 12645, daterad 2.2.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller området Trankyan i norra delen av Nordsjö, nära det norra köpcentret i Nordsjö. Anledningen till detaljplanelösningen är att Rakennusliike Reponen Oy och Roslings Manor Gardens har beviljats en planeringsreservering för de obebyggda tomter som staden äger i området med tanke på planering av bostadsprojekt och partnerskapsplanläggning. Det är fråga om ett utvecklingsprojekt för grönbyggande, där nya slags gröna takkonstruktioner anläggs på bostadshusens takytor och balkonger.

Detaljplanelösningen fokuserar särskilt på att lösa hur exceptionellt högklassiga och omfattande gröna konstruktioner kan anläggas på flervåningshusens takytor och balkonger. Dessutom har bostadshusen placerats i en krävande sluttningsterräng, så att klippytor och trädbestånd kan bevaras på bergskrönet i området.

Bostadsvåningsytan uppgår till sammanlagt 16 800 m² vy och antalet invånare ökar med ca 350. Kvartersexploateringstalet (ek) i området är för närvarande 0,50 och enligt detaljplanelösningen 0,96.

Detaljplanelösningen har speciellt den effekten att det i området går att bygga nya bostäder med ekologiskt och funktionellt mångsidiga takträdgårdar som en unik attraktionsfaktor.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att öka bostadsproduktionen i Nordsjö och göra den mångsidigare på en plats med goda trafikförbindelser. I Generalplan 2016 för Helsingfors är området i huvudsak bostadsdominerat område med beteckningarna A3 och A2. I den underjordiska generalplanen nr 11830 anges området som ytbergsområde i ytterstaden. Detaljplanelösningen stämmer överens med generalplanerna ovan.

Stadsplaneringsnämnden godkände 21.5.2019 planeringsprinciperna för Kallviksvägen, daterade 16.4.2019, som underlag för den fortsatta planeringen.

Utgångspunkter för området och nuläge

Detaljplaneområdet är beläget i Trankyan i norra Nordsjö som en del av kvartersområdet 54144 för bostadshus. Kvartersområdet har delvis bebyggts under 2010-talet med småhus i två våningar i enlighet med den gällande detaljplanen. Detaljplaneområdet omfattar de obebyggda tomterna i kvarteret 54144 med omgivande park-, närrekreations- och skyddsgrönområden. Den bergiga sluttningsterrängen på tomterna vid kanten till Broända bäckdal karakteriserar landskapet i detaljplaneområdet.

Norr och öster om området finns Kallviksvägen, som är områdets matargata och lokal nordsydlig huvudrutt mot Nordsjö centrum.

De befintliga byggnaderna i Trankyan är kopplade småhus i två våningar med platt tak. Bostäderna har små egna förgårdar eller balkonger, och parkeringen är utspridd i markplanet på små parkeringsplatser och under skärmtak. Det huvudsakliga fasadmaterialet på husen är rött tegel murat på platsen, och det har på fasaderna mot gården kompletterats med brädfodring och olika slags mångfärgade fasadplattor.

För området gäller detaljplanerna nr 10810 och 11696 från åren 2004 och 2008. Kvartersområdena är enligt detaljplanen från 2008 reserverade för flervåningshus. Enligt detaljplanen från 2004 omges kvartersområdena av park-, närrekreations-, skyddsgrön- och gatuområden.

Helsingfors stad äger planläggningsområdet i sin helhet. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Kostnader för detaljplanelösningen

Att detaljplanelösningen genomförs innebär inga kostnader för staden.

Kostnaderna för en fjärrvärmeledning som ska dras genom planläggningsområdet har beräknats till ca 0,2 miljoner euro. Det underhandlas i fortsättningen om hur kostnaderna ska fördelas mellan parterna.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Värdet på byggrätten som planläggs är grovt uppskattat 5–10 miljoner euro. Detaljplanen kan därmed anses vara ekonomiskt lönsam. Utifrån stadsstyrelsens reserveringsbeslut är det meningen att tomterna ska utarrenderas.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som kommit in under beredningen av detaljplanen, och bemötandena till påpekandena i dessa ingår också i rapporten.

Myndighetssamarbete

Detaljplanelösningen har beretts i samarbete med olika enheter inom stadsmiljösektorn, dit också räddningsverket hör, och dessutom med följande myndigheter: Helsingfors Hamn, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning, stadsmuseet.

Myndigheternas ställningstaganden till programmet för deltagande och bedömning och till beredningsmaterialet gällde skydd av växtligheten i närrekreationsområdet, Broändabäckens arkeologiska värden, planeringen av vatten- och avloppsledningarna, räddningsarrangemangen i bostäderna, områdets kollektivtrafikförbindelser och Kallviksvägens funktionsduglighet som fordonsrutt till Nordsjö hamn vid kompletteringsbyggandet i området. Det som framförts i ställningstagandena har beaktats i detaljplanearbetet på följande sätt: växtlighetens skyddsvärden i närrekreationsområdet har bevarats vid avgränsningen av bostadskvartertersområdet, bäckområdet i Broända har diskuterats med en arkeolog vid stadsmuseet, och bäcken blir inte föremål för några ändringar, områdets vattenförsörjning och räddningsvägar har beaktats vid planeringen och kompletteringsbyggandet har placerats i förhållande till Kallviksvägens gaturum så att det lämnats en utrymmesreservering för fordonstrafiken till hamnen och för den planerade snabbspårvägsförbindelsen Jokern 2.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde bevarandet av växtligheten i området, naturvärdena, den föreslagna byggexploateringen, fördelningen av upplåtelseformer, de planerade vägsträckningarna och trafiken. Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet så att byggnadernas placering och antal våningar har justerats, kvartersområdet för flervåningshus har gjorts mindre och för fasaderna och balkongerna har det angetts bestämmelser enligt vilka byggnadernas exteriör ska anpassas till stadsbilden och landskapet. Friluftsstråken inom kvartersområdet och närområdet intill har preciserats.

Det kom in 12 skrivelser med åsikter om den omfattning som i programmet för deltagande och bedömning föreslagits för området. Sju av dem gällde området för denna detaljplaneändring.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 25.6–24.7.2020, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det gjordes 26 anmärkningar mot detaljplaneförslaget. En skrivelse kom in utanför framläggningstiden.

Påpekandena i anmärkningarna gällde kompletteringsbyggandets konsekvenser för grundvattenskyddet, den gröna sköldmossan, områdets naturvärden och rekreationsbruket, grönförbindelsen mellan Botbyviken och Svarta backen, fåglarna i Trankyaparken och fiskarna i bäcken, träden och växtligheten i sluttningslunden, kollektivtrafikens funktionsduglighet och trafiken genom kvartersområdet, skalan för byggandet, avloppsvattensystemets funktionalitet i Trankyan och tidpunkten för framläggandet av detaljplaneförslaget under semestertiden. Den sist nämnda omständigheten och kompletteringsbyggandets konsekvenser för grönförbindelsen mellan Botbyviken och Svarta backen kritiserades också i skrivelsen.

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: Helen Ab, Helen Elnät Ab, HRM och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Påpekandena i utlåtandena gällde kommunaltekniska ledningar, grundvattenskydd, ytvatten, bullerbekämpning, grön sköldmossa och naturmiljön. Samkommunen HRT meddelade att den inte har någonting att yttra.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan ingår anmärkningarna, skrivelserna och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som ingår i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanemålen och i den utsträckning det är ändamålsenligt.

NTM-centralen krävde i sitt utlåtande bl.a. att bestämmelserna om grundvattnet ska preciseras, likaså att detaljplanens konsekvenser ska bedömas i fråga om den gröna sköldmossan, som klassificeras såsom hotad, och att alternativa planer ska tas fram för att skydda dess livsmiljöer inom detaljplaneområdet. Enligt en utredning finns det inom Nordsjö ungefär 193 ha där arten förekommer, och byggandet skulle innebära att förekomsten inom detaljplaneområdet minskar med 0,2 ha, dvs. ca 0,1 %. Om hela detta område skyddades från byggande, skulle det framtida invånarantalet i detaljplaneområdet minska med inemot en tredjedel. Merparten av förekomsten i detaljplaneområdet finns på sådana ställen som förblir obebyggda, såsom rekreations- och parkområden. De största och värdefullaste förekomsterna i Nordsjö finns på Svarta backen och i Nybondas.

I varje anmärkning kritiserades det att detaljplanen hölls offentligt framlagd mitt under den bästa semestertiden. Stadsmiljösektorn har för avsikt att i fortsättningen ordna framläggningstiderna under sommaren så att högst två veckor infaller i juli. Alternativt kan framläggningstiden under sommaren vid behov också förlängas i någon mån, samtidigt som det ses till att en person som kan ge upplysningar om planen är anträffbar under minst två veckor av denna tid. Planläggaren var anträffbar under hela den tid som detaljplanen för Trankyan hölls framlagd.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd, bl.a. preciserades bestämmelsen om grundvattenskydd. För ändringarna redogörs detaljerat i detaljplanebeskrivningens sista kapitel, och de har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset). Ändringarna har diskuterats med berörda parter.

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Close

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 221

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin 54144 osaa tonttia 4 ja katu-, puisto-, lähivirkistys- ja suojaviheralueita koskevan asemakaavan muutoksen 2.2.2021 päivätyn piirustuksen nro 12645 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.02.2021 § 69

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 2.2.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12645 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelia 54144 osa tonttia 4 ja katu-, puisto-, lähivirkistys- ja suojaviheralueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jussi Ukkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

09.02.2021 Pöydälle

02.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Jussi Ukkonen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 20516

jussi.ukkonen@hel.fi

Janne Antila, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 20355

janne.antila@hel.fi

Elise Lohman, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 26349

elise.lohman@hel.fi

Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.01.2021 § 2

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12645 pohjakartan kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12645
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 43/2019
Pohjakartta valmistunut: 13.1.2021 Uusinta (ensitilaus 2019)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 09.04.2020 § 24

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 26.6.2019

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Vuosaaressa sijaitsevan Broändan ja Kurkimoision asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Museo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Kurkimoision ja Broändan rakentumattomia tontteja, entisen ruotsinkielisen koulurakennuksen aluetta sekä alueella olevia pientalotontteja. Rakentumattomille tonteille sekä koulurakennuksen yhteyteen suunnitellaan asuinrakennuksia, ja pientalotonttien osalta tutkitaan tonttitehokkuuden nostamista yleiskaava 2016 määrittelemissä rajoissa. Varjakanpuiston ja Kurkimoisionpuiston puistoalueille ei alustavasti suunnitella muutoksia.

Kaupunginhallitus on 17.12.2018 varannut korttelin 54144 tontit 5, 6, 7 ja 9 sekä osan tonttien ja Kallvikintien välisestä suojaviheralueesta ja tontin 54037/6 Rakennusliike Reponen Oy:lle ja Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Varatuille alueille suunnitellaan II–VII-kerroksisia asuinkerrostaloja. Kallvikintien varrella olevalle tontille 54037/6 sijoitetaan myös tiloja kaupallisille lähipalveluille tulevan Jokeri 2 pikaraitiotieyhteyden pysäkkivarauksen kohdelle.

Hanke on viherrakentamisen kehityshanke, jossa toteutetaan uudenlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja se on jatkoa Viides Ulottuvuus -tutkimusryhmän viherkattojen ja viherseinien tutkimusohjelmalle.

Tontti 54037/6 on maakunnallisesti arvokasta Keski-Vuosaaren kulttuuriympäristöä. Voimakkaiden korkeuserojen takia se on vaikea rakennuspaikka, mutta kaava-aineiston liitteenä olevien viitesuunnitelmien (Ark Works Arkkitehdit) perusteella tontille on mahdollista sijoittaa ympäristöön sopeutuvaa rakentamista.

Suunnittelualueella sijaitsee kolme asemakaavassa suojeltua aluetta (Ensi Parven pohjoispuolella, Piippuhyllyn länsipuolella sekä Melatien pohjoispuolella), jotka on syytä ottaa huomioon kaavasuunnittelun edetessä ja täsmällisempien rakennusalojen- ja paikkojen hahmottelemisessa.

Osoitteessa Rantakiventie 13 olevan entisen ruotsinkielisen koulun tontille ja sen viereiselle käyttöveden ottopaikan suoja-alueeksi merkitylle alueelle suunnitellaan asuinrakentamista. Tavoitteena on, että asuinrakennusten toteuttajataho velvoitetaan kunnostamaan nykyisessä asemakaavassa suojeltu (So1, vuodelta 1975) koulurakennus. Kaupunginmuseon mielestä lähtökohta tontin kehittämiselle on hyvä, ja tavoite suojellun koulurakennuksen uuden käytön osalta järkevä.

Kaavarajauksen alueella sijaitsevan nykyisen Broändanpuron kohdalla on ollut aiemmin meriväylä (Vuosaaren ollessa vielä saari), josta on löydetty veneisiin tai laivoihin liittyviä osia. Broändan puron lähialueisiin kohdistuvista toimenpiteistä on siksi neuvoteltava kaupunginmuseon kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ole Broändan ja Kurkimoision asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta muuta huomautettavaa.

Lisätiedot

Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala@hel.fi
Close

This decision was published on 12.05.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi