Avustuksen hakeminen, valtionavustus, opintosetelit vuodelle 2019, Arbis, Opetushallitus

HEL 2019-003587
More recent handlings
§ 24

Avustuksen hakeminen, valtionavustus, opintosetelit vuodelle 2019, Arbis, Opetushallitus

Perusopetusjohtaja

Beslut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea Helsingin ruotsinkieliselle työväenopistolle opetushallituksen vapaan sivistystyön oppilaitoksille myöntämää opintoseteliavustusta vuodelle 2019 yhteensä 26 500 €. Hakutiedot ja hakemus ovat päätöksen liitteinä.

Beslutsmotivering

Opetushallitus asetti 15.2.2019 haettavaksi (diaarinumero: OPH-385-2019) valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta opintoseteliavustukset ja pyrkii tekemään päätökset 3.5.2019 mennessä.

Opintoseteliavustus on tarkoitettu aikuisopiskelusta perittäviä maksuja korvaavaksi järjestelmäksi vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa. Avustuksen avulla voidaan jättää perimättä tai alentaa opintomaksuja kohderyhmiltä, joiden kouluttautumista erityisesti halutaan edistää. Helsingin ruotsinkielisessä työväenopistossa kohderyhminä ovat

• maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa,
• työttömät,
• senioriväestö (63 vuotta täyttäneet) sekä
• eläkkeellä olevat henkilöt, jotka saavat kansan-, työ- tai sairas-eläkettä eivätkä ole ansiotyössä.
 

Opintoseteliavustuksella tuettava koulutus on oppilaitoksen normaalin valtion-osuuden piiriin kuuluvaa vapaatavoitteista eli tutkintoon johtamatonta koulutusta. Työväenopisto järjestää avustuksista tiedottamisen, opiskelijoiden rekrytoinnin ja tarvittavat tukitoimet.

Ruotsinkielinen työväenopisto määrittelee opintosetelikurssiksi niitä kursseja, joiden osallistumiskynnystä halutaan madaltaa alentamalla kurssimaksua em. kohderyhmille.

Opintosetelikursseja ovat esimerkiksi kurssit seuraavilla teemoilla:

• maahanmuuttajille suunnatut kotoutumiskurssit ja eri aineiden kurssit, joiden avulla halutaan edistää integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan
• tietotekniikkaa työttömille ja maahanmuuttajille
• senioreille suunnatut kurssit, varsinkin tietotekniikkaa ja liikuntaa
 

Sen lisäksi työttömät ja vähävaraiset voivat anoa opintosetelitukea rehtorilta.

Osa avustuksesta (enintään 15 % tai valinnaisesti 1 000 euroa) voidaan kohdentaa kohderyhmien aktivoinnista, opetusjärjestelyistä sekä hakevan ja tukevan toiminnan palveluista aiheutuviin erityiskustannuksiin.

Avustusta myönnetään vuoden 2019 määrärahasta. Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja sillä tuetun koulutuksen tulee päättyä viimeistään 31.12.2020.

Uuden 1.1.2018 käyttöön tulleen maahanmuuttajille tarkoitetun koulutusmallin keskeisenä sisältönä ovat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen tai ruotsin kielen taidon opinnot sekä muut kotoutumisen edistämisestä annetun lain tavoitteiden mukaiset sisällöt. Tämä kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11 §:ssä tarkoitettu 100 % valtionosuudella tuettu kotoutumissuunnitelman mukainen koulutus on suljettu opintosetelituen ulkopuolelle. Sen sijaan kohderyhmään kuuluvien, mutta uudesta koulutuksesta ja koulutuksen maksuttomuudesta ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien omaehtoisia vapaan sivistystyön luku- ja kirjoitustaidon opintoja opintoseteliavustuksella voidaan tukea.

This decision was published on 22.03.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Ask for more info

Moa Thors, Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 09 310 70077

moa.thors@arbis.hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja