Määrärahan myöntäminen projektialueiden puistojen rakentamista varten vuodelle 2019

HEL 2019-003601
More recent handlings
Case 11. / 373 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2019 talousarviokohdasta projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2019 talousarviokohdan 8 04 02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta Euroa

8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti 1 400 000
8 04 02 02 Länsisatama 4 000 000
8 04 02 03 Kalasatama 1 226 000
8 04 02 04 Kruunuvuorenranta 474 000
8 04 02 05 Pasila 168 000
8 04 02 06 Kuninkaankolmio 846 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa puistojen ja liikunta-alueiden suunnittelua ja rakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2019 talousarviossa projektialuekohtaiset puisto- ja liikunta-alueiden määrärahat yhteensä 8,114 milj. euroa on koottu alakohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, jotka on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön.

Puisto- ja liikunta-aluehankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2019 on esitetty seuraavassa:

8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahden puistot on vuodelle 2019 varattu 1,4 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Kamppi-Töölönlahden puistojen rakentamiseen on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 11,7 milj. euroa.

Vuonna 2019 viimeistellään keskustakirjasto Oodin viereinen Makasiinipuisto. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2019 on 1,4 milj. euroa eli talousarviossa kohteelle varattu määräraha kokonaisuudessaan.

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2019 varattu 4,0 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön.

Länsisataman puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 10,0 milj. euroa. Vuosina 2020−2028 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 28,8 milj. euroa.

Käynnissä olevat puistokohteet ovat Hyväntoivonpuiston pohjoisosan ja Jätkäsaaren liikuntapuiston rakentaminen. Suunnittelukohteena on Tanssintalonpuisto.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2019 on talousarviossa alakohtaan varattu määräraha 4,0 milj. euroa eli talousarviossa osoitettu määräraha kokonaisuudessaan.

8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Kalasataman puistot on vuodelle 2019 varattu 1,226 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön.

Kalasatamanpuistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 3,4 milj. euroa. Vuosina 2020−2028 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 7,6 milj. euroa.

Käynnissä olevat puistorakentamiskohteet ovat Lovisenholminpuisto ja Kalasatamanpuisto. Arvioitu määrärahatarve on 1,226 milj. euroa eli talousarviossa osoitettu määräraha kokonaisuudessaan.

8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta- alueet on vuodelle 2019 varattu 0,474 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön.

Kruunuvuorenrannan puistojen rakentamiseen on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 0,4 milj. euroa. Vuosina 2020−2028 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 18,50 milj. euroa

Kruunuvuoren alueella puistosuunnittelukohteina ovat Saaristonfregatinpuisto, Stansvikin kartanopuisto, Kaitalahden koira-aitaus, Henrik Borgströmin puisto. Hopealaakson liikuntapuiston suunnittelu käynnistetään.

Rakentamiskohteena loppuvuodesta käynnistyy Henrik Borgströmin puisto. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2019 on talousarvioon varattu määräraha 0,474 milj. euroa.

8 04 02 05 Pasilan puistot

Pasilan puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 04 02 05 vuodelle 2019 varattu 0,168 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Pasilan puistojen rakentamiseen on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 1,2 milj. euroa. Vuosina 2020−2028 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 5,8 milj. euroa

Pasilan projektialueella jatketaan Höyrypuiston ja Halkopiipun suunnittelua ja käynnistetään Postipuiston suunnittelu. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2019 on talousarviossa varattu 0,168 milj. euroa.

8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot on vuodelle 2019 varattu 0,846 euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Kuninkaankolmion puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 1,3 milj. euroa. Vuosina 2020−2028 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 10,6 milj. euroa

Helene Schjerfbeckin puiston rakentamista jatketaan. Puistojen rakentaminen etenee kiinteistöjen valmistumisen edellyttämässä aikataulussa. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2019 on talousarviossa varattu määräraha 0,846 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen yhteensä 8,114 milj. euron määräraha vuoden 2019 talousarviokohdasta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi.

Close

This decision was published on 04.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Markku Riekko, ts. hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Attachments

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.