Hankinta, kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottaminen

HEL 2019-003681
More recent handlings
§ 42

Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankintamenettelyn keskeyttäminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti keskeyttää Yleiset kulttuuripalvelut -yksikön hallintaan kuuluvien kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen käyttöoikeussopimuksen hankintamenettelyn hankintaa tekemättä.

Päätöksen perustelut

Hankintayksikkö on ilmoittanut kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelun hankinnassa käyttöoikeussopimuksen arvioidun kokonaisarvon määrän, mutta erittelemättä palvelun vastikkeena olevaa osuutta liikevaihdosta viiden vuoden sopimuskaudella sopimuksen kohteena olevasta palvelusta, jolloin hankinnan arvo on ilmoituksessa ollut suurempi kuin palvelun vastikkeena on toteutettavissa.

Hankintayksikkö on vastaanottanut Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankinnassa HEL 2019–003681 julkaistuun tarjouspyyntöön kohdistuneen Tiketti Oy:n 27.6.2019 päivätyn hankintaoikaisuvaatimuksen, minkä käsittely raukeaa hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksellä.

Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan hankintaa tekemättä hankintalain 125 §:n perusteella todellisesta ja perustellusta syystä. Perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen on katsottu olevan hankinnasta ilmoittamisessa ilmenneet virheet, joiden vuoksi hankintamenettely voidaan keskeyttää hankintaa tekemättä. Keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä suhtauduttu sallivasti.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016; 28 §, 125 §.

Asian tausta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala julkaisi hankintailmoituksen Yleisiin kulttuuripalveluihin kuuluvien kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen kilpailutuksesta 23.5.2019 julkisten hankintojen ilmoituskanavassa. Määräaika tarjousten jättämiselle oli 1.7.2019 klo 12:00. Hankinnasta ei ole tehty hankintapäätöstä.

Hankinnan kriteeriksi oli hankintailmoituksessa määritelty kokonaistaloudellinen edullisuus, vertailuperusteena paras hinta-laatusuhde. Hankintailmoituksella pyydettiin tarjouksia kulttuurikeskusten lipunmyyntipalveluista sisältäen lipunmyyntijärjestelmät, erilaiset laitteistot ylläpitoineen sekä painotettuna myynninedistämispalvelut. Kilpailutuksella haettiin kokonaisratkaisua kulttuurikeskusten lipunmyynnin järjestämiseen tavoitteena lisätä lippujen myyntimääriä ja tavoittaa uusia asiakkaita kustannustehokkaasti kulttuurikeskusten ulkopuolista työvoimaa ja resursseja hyödyntäen.

Tarjouskilpailun perusteella saaduista tarjouksista kokonaisedullisin tarjous olisi tällä hetkellä voimassa olevaa lipunmyyntipalvelusopimusta huomattavasti kalliimpi toteuttaa ja kokonaisedullisimman tarjouksen vuosihinta ylittää moninkertaisesti hankintaan varatun määrärahan. Hankintayksikön hankinta-asiakirjoihin sisältyneet ilmoitusvirheet ovat voineet vaikuttaa saatujen tarjousten hintoja nostavasti.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksikölle liian korkea hinta voi olla hyväksyttävä syy hankinnan keskeyttämiselle.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi on perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) 24.1 §:n 17 kohdan perusteella siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisun uudesta hankintamenettelystä ja mahdolliseen uuteen menettelyyn perustuvan hankintapäätöksen, jotta keskeytettyyn hankintamenettelyyn saadut tarjoukset eivät vaikuta mahdolliseen uuteen kilpailutukseen.

This decision was published on 21.08.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anne Mäkelä, lakimies, puhelin: 09 310 24619

anne.k.makela@hel.fi

Päivi Loponen, johtaja (Savoy-teatteri), puhelin: 09 310 36565

paivi.loponen@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja