Liukuvan työajan periaatteet, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-003861
More recent handlings
§ 19

Liukuvan työajan liukumarajat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla noudatetaan palvelukokonaisuuksittain liitteen 1 mukaisia liukumarajoja.

Päätöksen perustelut

Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus (Kvtes 2018-19) määrittelee liukuvassa työajassa sovellettavat liukumarajat. Säädöksissä (Kvtes II luku, §§ 31-35, Liukuvan työn periaatteet, saldokertymät ja lisä- ja ylityö liukuvassa työajassa, Kkansl 19.11.2018) on tapahtunut muutos, minkä vuoksi liukumarajat on tarpeen määritellä uudelleen 1.1.2019 lukien.

This decision was published on 29.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Kallio, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 43778

kirsi.kallio@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Haavisto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja