Luottamushenkilöiden matka, Nordic Capitals Conference 2019 21.5. - 22.5.2019, Oslo

HEL 2019-003889
More recent handlings
Case 9. / 239 §

Edustajien nimeäminen Osloon pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 21.5.2019 ja Urban Future Global Conference -tapahtumaan 22.-24.5.2019

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajiksi Oslossa järjestettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 21.5. ja Urban Future Global Conferenceen 22.-24.5. seuraavat henkilöt:

1. Apulaispormestari Anni Sinnemäki
2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs
3. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Harry Bogomoloff
4. Daniel Sazonov
5. Kaarin Taipale
6. Björn Månsson
7. Mika Raatikainen
8. Anna Vuorjoki
9. Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna (vain pääkaupunkikokoukseen)
10. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho
11. Johtava asiantuntija Heidi Humala

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä edustajiksi kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Harry Bogomoloffin ja Daniel Sazonovin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tomi Sevanderin ehdotuksesta nimetä edustajaksi Kaarin Taipaleen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta nimetä edustajaksi Björn Månssonin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Mika Raatikaisen.

Kaupunginhallitus totesi, että vasemmistoliiton edustaja ilmoitetaan kokouksen jälkeen.

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajiksi Oslossa järjestettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 21.5. ja Urban Future Global Conferenceen 22.-24.5. seuraavat henkilöt:

1. Apulaispormestari Anni Sinnemäki
2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________
6. __________________________
7. __________________________
8. Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna (vain pääkaupunkikokoukseen)
9. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho
10. Johtava asiantuntija Heidi Humala

Close

Kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki edistää pohjoismaista yhteistyötä. Oleellisena osana tätä yhteistyötä on joka toinen vuosi järjestettävä, luottamushenkilöjohtoa yhteen tuova pohjoismainen pääkaupunkikokous.

Nordic Capitals Conference

Pohjoismainen pääkaupunkikokous (Nordic Capitals Conference) kokoaa pohjoismaiden pääkaupunkien luottamushenkilöjohdot keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja kaupunkien näkymistä. Joka toinen vuosi järjestettävään kokoukseen kutsutaan kymmenen edustajan delegaatio kaikista pohjoismaisista pääkaupungeista (Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Reykjavik ja Tukholma) sekä viiden edustajan delegaatio itsehallintoalueiden pääkaupungeista (Maarianhamina, Nuuk ja Torshavn). Delegaatio koostuu virkamiehistä ja luottamushenkilöistä. Kokouksen yhtenä tavoitteena on kokemusten ja näkemysten vaihto esillä olevista teemoista sekä verkottuminen. Kokouskieleksi on yhteisesti sovittu englanti.

Kokouksen isännöintivuorossa on vuonna 2019 Oslo. Kokouksen teema on "Nordic leadership and the role of the Nordic cities as front runners in sustainable development". Pääkaupunkikokousta seuraa suoraan Oslon EU-ympäristöpääkaupunkivuoden päätapahtuma Urban Future Global Conference. Pääkaupunkikokouksen delegaatiot ovat tervetulleita osallistumaan myös konferenssiin. Oslon kaupunginjohtajan kutsukirje ja kokouksen ja konferenssin ohjelmat ovat liitteenä.

Kokoukseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Close

This decision was published on 16.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 09 310 22781

jani.moliis@hel.fi