Presidentti Mauno Koiviston muistomerkki, sopimus valtion ja kaupungin välillä sekä edustajan nimeäminen

HEL 2019-003894
More recent handlings
Case 5. / 839 §

Sopimus presidentti Mauno Koiviston muistomerkkihankkeesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä valtioneuvoston kanslian kanssa solmittavan sopimuksen presidentti Mauno Koiviston muistomerkin valmistelusta ja toteutuksesta ehdolla, että valtio tekee vastaavansisältöisen päätöksen sopimuksen hyväksymisestä.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti kansliapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään sopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingissä on eduskuntatalon ympäristössä muistomerkit kahdeksalle entiselle tasavallan presidentille K.J. Ståhlbergistä Urho Kekkoseen. Presidenttimuistomerkit ovat Suomen valtion lahjoituksia Helsingin kaupungille tai valtion kaupungille deponoimia teoksia.

Presidentti Mauno Koiviston kuoleman jälkeen on valtioneuvoston kanslian ja Helsingin kaupungin välillä käyty keskusteluja uudesta presidenttimuistomerkistä.

Tavoitteena on, että valtio lahjoittaa Helsingin kaupungille presidentin muistomerkin liitettäväksi kaupunkikuvaan. Alustava ajankohta muistomerkin julkistamiselle on 25.11.2023, jolloin presidentti Koiviston syntymästä tulee kuluneeksi sata vuotta.

Hyväksyttävällä sopimuksella sovitaan presidentti Koiviston muistomerkin rahoittamisesta ja sen hankintaan liittyvistä vastuista. Toteutusta varten valtioneuvoston kanslia asettaa muistomerkkitoimikunnan, jossa ovat edustettuna valtio, Helsingin kaupunki ja presidentti Koiviston omaiset. Toimikuntaan on lisäksi tarkoitus nimetä varsinaisiksi jäseniksi kolme arkkitehtuurin ja taiteen asiantuntijaa. Toimikunta hyväksyy muistomerkin hankintaa koskevan toteutussuunnitelman ja kustannusarvion sekä valitsee muistomerkin sijainnin Helsingin kaupungin ehdottamista vaihtoehdoista.

Valtioneuvoston kanslia nimeää hankkeelle tarvittavat projektityöntekijät, jotka vastaavat muistomerkkihankkeen käytännön toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä, kuten toteutussuunnitelman laadinnasta, taidekilpailun ja siihen liittyvän näyttelyn järjestämisestä, toteutettavan teoksen toteutussuunnitelmasta sekä yhteydenpidosta ja koordinoinnista toimikunnan, taiteilijan ja muiden tarvittavien tahojen välillä.

Muistomerkin hankkimiseksi järjestetään yleinen taidekilpailu. Toimikunta määrittää taidekilpailussa huomioon otettavat muistomerkille asetettavat vaatimukset ja valitsee muistomerkin kilpailuun osallistuneista teoksista. Muistomerkki luovutetaan kaupungille sen valmistuttua.

Sopimuksen perusteella valtio vastaa pääasiallisesti luovutushetkeen asti syntyvistä kustannuksista. Kaupunki vastaa muistomerkin ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista teoksen vastaanottamisen jälkeen, pois lukien muistomerkin mahdollisista materiaali- ja rakennevirheiden korjauksesta aiheutuvista kustannuksista, joista vastaa valtio.

Menettely vastaa pääpiirteissään vastuujakoa presidentti Urho Kekkosen muistomerkkihankkeessa.

Tarkoituksena on, että pormestari nimeää kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan Helsingin kaupungin edustajaksi muistomerkkitoimikuntaan. Valtioneuvoston kanslia on kutsumassa museonjohtaja Maija Tanninen-Mattilan toimikunnan asiantuntijajäseneksi.

Close

This decision was published on 23.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi