Vuokraus, huoltorakennus, Vallilanlaaksonkenttä, Kumpulan Nurmikenttä Oy

HEL 2019-004647
More recent handlings
§ 31

Vallilanlaakson kentän huoltorakennuksen vuokraaminen Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja vuokraa Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle Helsingin 22. kaupunginosassa (Vallila) sijaitsevalla Vallilanlaakson kenttäalueella sijaitsevan 248 neliömetrin suuruisen huoltorakennuksen liikuntatoimintaa varten ajalle 1.5.2019 - 30.4.2025.

Täysimääräinen kuukausivuokra on 1 736,00 euroa. (alv. 0 %). Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kun tiloja käytetään liikunta- tai siihen liittyvään toimintaan. Perittävä kuukausivuokra on 868,00 euroa (alv. 0 %). Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokran vakuutena peritään kolmen kuukauden vuokraa vastaava vakuus 3 228,96 euroa (sis. alv. 24 %).

Vuokraukseen liittyvät muut sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen sekä sen liitteisiin.

Vuokrasopimus korvaa aiemman 1.5.2011 solmitun vuokrasopimuksen huoltorakennuksen vuokraamisesta Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kumpulan Nurmikenttä Oy on vuokrannut Kumpulanlaakson (nyk. Vallilanlaakso) kentän yhteydessä olevan huoltorakennuksen 1.5.2011. Vuokrauksesta on tuolloin laadittu erillissopimus liittyen liikuntalautakunnan 14.12.2010 (243 §) tekemään maanvuokrauspäätökseen.

Liikuntavirasto on vuokrannut osan Kumpulanlaakson (nyk. Vallilanlaakso) kenttäalueesta 14.12.2010 (243 §) Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle liikuntatoimintaa varten. Kumpulan Nurmikenttä Oy haki maa-alueen vuokrauksen laajentamista toisen tekonurmikentän rakentamista varten. Hakemus maa-alueen vuokrauksen laajentamisesta Vallilanlaakson kentän alueelta käsiteltiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 29.1.2019 (§ 27) ja kaupunginhallituksessa 25.3.2019 (§ 212). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kaupunginhallituksen antamin oikeuksin vuokrannut 9.4.2019 (§ 67) kenttäalueen Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle 1.5.2019 - 31.12.2034 väliseksi ajaksi. Samassa yhteydessä tuli ajankohtaiseksi päivittää huoltorakennusta koskeva vuokrasopimus. Vuokralaisen kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena päätettiin solmia sopimus kuuden (6) vuoden mittaiseksi. Korvaava sopimus solmitaan ajalle 1.5.2019 - 30.4.2025.

Vuokran määrittely:

248 kem² x 7,00 €/kem² = 1 736,00 €

Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kun huoltorakennuksen tiloja käytetään liikunta- tai siihen liittyvään toimintaan.

Perittävä kuukausivuokra on 868,00 euroa (alv. 0 %). Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 02.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja