Valtuutettujen matkakorttien kustannusten korvaamisen menettelytapaohjeistus

HEL 2019-004651
More recent handlings
§ 9

Valtuutettujen ja varavaltuutettujen matkakorttien kustannusten korvaaminen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että varsinaisille valtuutetuille sekä varavaltuutetuille valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseen osallistumiseen jälkeiseltä ajalta korvataan AB- tai ABC-vyöhykkeelle matkustamiseen oikeuttavan matkakortin kustannukset. Matkakorttien kustannukset voidaan laskuttaa suoraan kaupungilta.

Matkakorttien kustannukset korvataan korkeintaan luottamustoimen ajalta siten, että kunkin valtuustokauden matkakorttien matkustusoikeus alkaa aikaisintaan vaalivuoden kesäkuun alusta ja päättyy viimeistään tätä seuraavan vaalivuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kesken toimikauden päättyvän luottamustoimen osalta kustannukset korvataan korkeintaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana ero luottamustoimesta on myönnetty.

Päätöksen perustelut

HSL:n vyöhykeuudistuksen seurauksena Helsingin sisäinen matkakortti poistuu käytöstä. Helsingin seudun sisäiset matkakortit muuttuvat AB-vyöhykkeen matkakorteiksi. AB-vyöhykkeeseen ei kuitenkaan jatkossa kuulu koko Helsinki.

Valtuutettujen käyttöön on tarkoitus hankkia ABC-vyöhykkeellä matkustamiseen oikeuttava matkakortti, joka mahdollistaa luottamustoimen hoitamiseen liittyvän matkustamisen kokonaisuudessaan kaupungin alueella. Luottamushenkilö voi kuitenkin oman harkintansa mukaan ottaa käyttöön vain AB-vyöhykkeen matkakortin. Kaupunginvaltuusto on päättänyt luottamushenkilöiden matkustusoikeudesta.

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaan kaupunginvaltuutetuille sekä kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille luovutetaan valtuuston toimikaudeksi henkilökohtainen kaupungin alueella matkustamiseen oikeuttava julkisen liikenteen matkakortti korvaukseksi luottamustehtävän hoitamiseen liittyvien matkojen kustannuksista. Varavaltuutetuille luovutetaan matkakortti hänen osallistuessa kuluvan toimikauden aikana ensimmäisen kerran valtuuston kokoukseen päätösvaltaisena jäsenenä.

Hallintosäännön 31 luvun 1 §:n mukaan tarkempia ohjeita menettelystä haettaessa korvauksia ja maksatuksessa antaa kaupunginkanslian hallintojohtaja.

This decision was published on 25.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi

Decisionmaker

Juha Summanen
hallintojohtaja
Antti Peltonen
hallintopäällikkö