Yhtymäkokoukset vuonna 2019, Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY

HEL 2019-004692
More recent handlings
Case 14. / 104 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokous

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokouksessa 15.11.2019.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) hyväksyä Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyiden hankesuunnitelma siten, että hankkeen HSY:n kustannukset huhtikuun 2019 hintatasossa ovat enintään 35 000 000 euroa (alv 0 %),
b) oikeuttaa vesihuollon toimialajohtaja tekemään asiaa koskevat hankinnat ja tilaukset sekä sopimaan mahdollisista lisä- ja muutostöistä,
c) kehottaa Raide-Jokerin tilaajakaupunkeja huolehtimaan riittävästä vesihuollon suunnittelun, toteutuksen ja kustannusten seuraamisesta ja raportoinnista.

2. kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) merkitä tiedoksi osavuosikatsaus 1−8 2019,
b) hyväksyä esitys vesihuollon investointimäärärahojen ylitys 218,7 miljoonasta 224,8 miljoonaan euroon,

3. kannattaa hallituksen ehdotusta hyväksyä jätehuollon vuoden 2019 toimintamenojen sidotun määrärahan korottaminen 903 000 eurolla 71 438 000 euroon.

4. kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) hyväksyä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020−2023,
b) valtuuttaa hallitus ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2020 talousarvion puitteissa enintään 207 500 000 euroa,
c) päättää sitovat määrärahat seuraavasti:
- toimintakulut 190 448 000 euroa
- investointimenot 256 105 000 euroa.

5. esittämään, että HSY maksaa jäsenkunnille vuonna 2020 korvauksena peruspääomalle 1,5 % peruspääomasta.

6. kannattaa hallituksen ehdotusta

a) myöntää ero hallituksen jäsenen tehtävästä Kati Tyystjärvelle ja valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
b) myötää ero tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä Sari Muotkalle ja valita uusi jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

HSY:n yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. HSY:ssä pidetään kevätkokous, jossa käsitellään mm. tilinpäätös, ja syyskokous, jossa päätetään talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Syysyhtymäkokouksen kutsu, ääniluettelo ja esityslista liitteineen ovat liitteinä 1−6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2020−2023 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat yhtymäkokouksen 16.11.2019 hyväksymään strategiaan 2025. Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät: ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijyys, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous.

HSY:n toimintatuotot vuonna 2020 ovat 374,6 milj. euroa, joka on 5,5 milj. euroa (1,5 %) enemmän kuin vuoden 2019 ennuste. Laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,14 milj. euroa (4,10 milj. euroa vuonna 2019).

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat yhtymäkokouksen 16.11.2018 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2019−2028. Vuonna 2020 investoinnit ovat yhteensä 256,1 milj. euroa, joista 228,1 milj. euroa on vesihuollon ja 24,5 milj. euroa jätehuollon investointeja. Muut investoinnit ovat yhteensä 3,5 milj. euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat hyväksyneet kuntayhtymien omistajaohjaukset tavoitteet, joiden mukaan HSY maksaa peruspääomalle korvausta.

Osavuosikatsaus

Talousvettä pumpattiin tammi-elokuussa 65,5 milj.m3. Koko vuoden veden pumppauksen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana 97,0 milj. m3 (+3,3 %). Kasvu johtuu pääkaupunkiseudun väestömäärän kasvusta sekä kuivan kesän aiheuttamasta veden kulutuksen lisääntymisestä.

HSY:n vuoden 2019 strategisista tavoitteista 24 arvioidaan toteutuvan ja 8 tavoitetta ei toteudu.

Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 244,7 milj. euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 369,2 milj. euroa., 4,1 milj. talousarviota enemmän. Raportointikauden toimintakulut olivat 112,4 milj. euroa alittaen talousarvion 7,3 milj. eurolla. Vuosiennusteen mukaan toimintakulut ovat 179,1 milj. euroa alittaen talousarvion 0,6 milj. eurolla. Raportointikauden investoinnit olivat yhteensä 136,4 milj. euroa, josta 128,8 milj. euroa on vesihuollon ja 6,8 milj. euroa jätehuollon. Vesihuollon investointien ennustetaan ylittävän talousarvion 6,1 milj. eurolla ja jätehuollon alittavan 0,9 milj. eurolla.

Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyt

Raide-Jokeri hanke aiheuttaa merkittäviä ja mittavia vesihuollon johtosiirtoja. Lisäksi samalla toteutetaan muitakin HSY:n verkostojen kannalta tarpeellisia vesihuollon investointitöitä. Vesihuollon kustannukset HSY:lle ovat Raide-Jokerista laaditun kustannusarvion mukaan yhteensä noin 34,2 milj. euroa (alv 0 %). Tästä johtosiirrot ovat noin 17,5 milj. euroa ja saneerausten kustannukset noin 16,7 milj. euroa (alv 0 %).

HSY:n hallintosäännön 8 §:n 17 kohdan mukaan hallitus hyväksyy vesi- ja jätehuollon verkostoja, laitoksia, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja maarakennushankkeita koskevat hankesuunnitelmat, ellei tehtävä kuulu yhtymäkokoukselle. HSY:n hallituksen päätöksen 16.6.2017 § 4 mukaan hankesuunnitelman, jonka kustannusarvio ylittää 30 000 000 milj. euroa, tulee viedä yhtymäkokouksen päätettäväksi.

Close

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.05.2019 § 52

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 24.5.2019.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
 2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä,
 3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
 4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perustella on ryhdytty,
 5. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
 6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.−31.12.2018,
 7. hallituksen ehdotuksen vuoden 2018 henkilöstökertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
 8. tarkastuslautakunnan ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja
 9. tarkastuslautakunnan ehdotuksen sidonnaisuusilmoitusten merkitsemisestä tiedoksi
 10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero hallituksen varapuheenjohtaja Atte Harjanteelle ja valita hänen tilalleen hallitukseen Leo Straniuksen. 

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan viidennen esityksen kokouksen seitsemäntenä asiana.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta ehdottaa Leo Straniusta hallitukseen Atte Harjanteen tilalle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

This decision was published on 18.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Attachments

2. Ääniluettelo 15.11.2019
3. HSY:n yhtymäkokouksen esityslista
4. Toiminta - ja taloussuunnitelma 2020−2022
5. Osavuosikatsaus 1.1.−31.8.2019
6. Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyt, hankesuunnitelma 24.5.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.