Kaupunginhallituksen konsernijaoston asettaminen toimikaudelle 2019-2021

HEL 2019-004821
More recent handlings
Case 8. / 393 §

V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 
 
 
Jäsen
 
Varajäsen
1.
Kok.
 
Jan Vapaavuori
 
Pia Pakarinen
2.
Kok.
 
Ulla-Marja Urho
 
Wille Rydman
3.
Kok.
 
Juha Hakola
 
Terhi Koulumies
4.
Vihr.
 
Jasmin Hamid
 
Mikko Särelä
5.
Vihr.
 
Mikko Kiesiläinen
 
Anni Sinnemäki
6.
SDP
 
Nasima Razmyar
 
Elisa Gebhard
7.
SDP
 
Tomi Sevander
 
Thomas Wallgren
8.
Vas.
 
 
9.
PS
 
Mika Raatikainen
 
Mari Rantanen

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 
Puheenjohtaja
Jan Vapaavuori
 
Varapuheenjohtaja
Jasmin Hamid

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta esittää konsernijaoston jäseniksi, varajäseniksi ja varapuheenjohtajaksi seuraavia henkilöitä:

  • jäseneksi Jasmin Hamid, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Särelä
  • jäseneksi Mikko Kiesiläinen, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anni Sinnemäki
  • varapuheenjohtajaksi Jasmin Hamid

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

      Jäsen   Varajäsen
1. Kok.   Jan Vapaavuori   Pia Pakarinen
2. Kok.   Ulla-Marja Urho   Wille Rydman
3. Kok.   Juha Hakola   Terhi Koulumies
4. Vihr.    
5. Vihr.    
6. SDP   Nasima Razmyar   Elisa Gebhard
7. SDP   Tomi Sevander   Thomas Wallgren
8. Vas.    
9. PS   Mika Raatikainen   Mari Rantanen

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

  Puheenjohtaja Jan Vapaavuori
  Varapuheenjohtaja  

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Close

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Lisäksi konsernijaosto ohjaa, seuraa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee jaoston varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

  1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
  2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
  3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
  4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Close

Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 365

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi
Close

This decision was published on 04.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Ask for more info

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi