Kaupunginhallituksen asettaminen toimikaudeksi 2019-2021

HEL 2019-004823
More recent handlings
Case 7. / 392 §

V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 
 
 
Jäsen
 
Varajäsen
1.
Kok.
 
pormestari
 
Ulla-Marja Urho
2.
Vihr.
 
kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
 
Mikko Särelä
3.
Kok.
 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari
 
Juha Hakola
4.
SDP
 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
 
Thomas Wallgren
5.
Vihr.
 
sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari
 
Jasmin Hamid
6.
Kok.
 
Daniel Sazonov
 
Jenni Pajunen
7.
Kok.
 
Wille Rydman
 
Arja Karhuvaara
8.
Kok.
 
Terhi Koulumies
 
Otto Meri
9.
Vihr.
 
Kaisa Hernberg
 
Mikko Kiesiläinen
10.
Vihr.
 
Ozan Yanar
 
Fatim Diarra
11.
SDP
 
Tomi Sevander
 
Elisa Gebhard
12.
Vas.
 
 
13.
Vas.
 
 
14.
PS
 
Mika Raatikainen
 
Mari Rantanen
15.
RKP
 
Marcus Rantala
 
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:

 
Puheenjohtaja
pormestari
 
1. varapuheenjohtaja
Anni Sinnemäki
 
2. varapuheenjohtaja
Tomi Sevander

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta esittää kaupunginhallituksen jäseniksi, varajäseniksi ja 1. varapuheenjohtajaksi seuraavia henkilöitä:

 • kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin varajäseneksi Mikko Särelä
 • sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin varajäseneksi Jasmin Hamid
 • jäseneksi Kaisa Hernberg, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Kiesiläinen
 • jäseneksi Ozan Yanar, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Fatim Diarra
 • 1. varapuheenjohtajaksi Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

      Jäsen   Varajäsen
1. Kok.   pormestari   Ulla-Marja Urho
2. Vihr.   kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari    
3. Kok.   kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari   Juha Hakola
4. SDP   kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari   Thomas Wallgren
5. Vihr.   sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari  
6. Kok.   Daniel Sazonov   Jenni Pajunen
7. Kok.   Wille Rydman   Arja Karhuvaara
8. Kok.   Terhi Koulumies   Otto Meri
9. Vihr.    
10. Vihr.    
11. SDP   Tomi Sevander   Elisa Gebhard
12. Vas.    
13. Vas.    
14. PS   Mika Raatikainen   Mari Rantanen
15. RKP   Marcus Rantala   Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:

  Puheenjohtaja pormestari
  1. varapuheenjohtaja  
  2. varapuheenjohtaja Tomi Sevander

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Close

Kuntalain (410/2015) 30 §:n 1 momentin mukaan kunnassa on oltava kunnanhallitus.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit jäseninä. Jokaisella kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valtuutetuista ja varavaltuutetuista. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä sille ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
 3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
 4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä esitettyä 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Close

Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 364

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi
Close

This decision was published on 04.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Ask for more info

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi