Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston asettaminen toimikaudeksi 2019-2021

HEL 2019-004851
More recent handlings
Case 9. / 394 §

V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 
 
 
Jäsen
 
Varajäsen
1.
Kok.
 
pormestari
 
Pia Pakarinen
2.
Kok.
 
Jenni Pajunen
 
Wille Rydman
3.
Kok.
 
Otto Meri
 
Arja Karhuvaara
4.
Vihr.
 
Ozan Yanar
 
Sanna Vesikansa
5.
Vihr.
 
Anni Sinnemäki
 
Mikko Särelä
6.
Vihr.
 
Fatim Diarra
 
Kaisa Hernberg
7.
SDP
 
Elisa Gebhard
 
Tomi Sevander
8.
Vas.
 
 
9.
RKP
 
Silja Borgarsdóttir Sandelin
 
Marcus Rantala

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 
Puheenjohtaja
pormestari
 
Varapuheenjohtaja
Ozan Yanar

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta esittää elinkeinojaoston jäseniksi, varajäseniksi ja varapuheenjohtajaksi seuraavia henkilöitä:

 • jäseneksi Ozan Yanar, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sanna Vesikansa
 • jäseneksi Anni Sinnemäki, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Särelä
 • jäseneksi Fatim Diarra, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaisa Hernberg
 • varapuheenjohtajaksi Ozan Yanar

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

      Jäsen   Varajäsen
1. Kok.   pormestari   Pia Pakarinen
2. Kok.   Jenni Pajunen   Wille Rydman
3. Kok.   Otto Meri   Arja Karhuvaara
4. Vihr.    
5. Vihr.    
6. Vihr.    
7. SDP   Elisa Gebhard   Tomi Sevander
8. Vas.    
9. RKP   Silja Borgarsdóttir Sandelin   Marcus Rantala

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

  Puheenjohtaja pormestari
  Varapuheenjohtaja  

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Close

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa. Jaostossa on 9 jäsentä. Pormestari toimii jaoston puheenjohtajana. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee jaoston varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
 3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
 4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä esitettyä 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Close

Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 366

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi
Close

This decision was published on 04.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Ask for more info

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi