Asemakaavoituksen käynnistäminen nro 12811, Hanasaari, Sörnäinen, Suvilahden Energiakortteli, Helen Oy

HEL 2019-005103
More recent handlings
Case 12. / 200 §

Detaljplan och detaljplaneändring för Energikvarteret i Sörnäs, Hanaholmen (nr 12811)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan och detaljplaneändring för en del av kvarteret 10649 i 10 stadsdelen (Sörnäs, Hanaholmen), som gäller den del av tomten 12 som hör till kvarteret 252, en del av tomten 4 och en del av kvarteret 10649 samt ett gatuområde i 10 stadsdelen (Sörnäs, Hanaholmen) enligt ritning nr 12811, daterad 22.11.2022 och ändrad 23.5.2023, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Området ligger i Södervik, bredvid kraftverksområdet på Hanaholmen, i korsningen av Sörnäs strandväg och Vilhelmsbergsgatan.

Genomförandet av detaljplanelösningen gör det möjligt att använda kvarteret för produktion av olika energiformer, i synnerhet förnybar energi, i enlighet med målen i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030. Formerna av energiproduktion utvecklas stegvis och i detaljplanen förbereder man sig flexibelt för de kommande behoven. Under den första fasen gör detaljplanen det möjligt att fortsätta produktionen i områdets nuvarande funktioner, såsom topp- och reservvärmecentralen.

Planeringsområdet omfattar 24 886 m². Den totala byggrätten för området är 50 000 m² vy. Tomtens exploateringstal är e=2,01.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

I området gäller delgeneralplanen för Sörnässtranden och Hermanstadsstranden, där området är ett område för energiförsörjning (EN) och område för service och förvaltning (P). Delgeneralplanen är föråldrad vad gäller energiområdet (EN). Jämfört med situationen när delgeneralplanen trädde i kraft behövs inte längre ett lika stort område för energiförsörjningens syften, i synnerhet eftersom Helens behov i området har minskat till följd av nedläggningen av stenkolskraftverket på Hanaholmen 1.4.2023. Enligt den underjordiska generalplanen för Helsingfors 2021 är det fråga om ett målområde för utveckling av centrum under jord. Den aktuella detaljplanelösningen stämmer överens med dessa generalplaner.

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå målen i stadsstrategin. Målet är ett klimatneutralt Helsingfors som uppnår sina mål, utgör ett exempel och gör mer än sin andel för att bekämpa klimatförändringen. Staden slutar använda fossila bränslen. Helsingfors klimatneutralitetsmål tidigareläggs till 2030 och Helsingfors fattar inga nya investeringsbeslut om bioenergianläggningar. Staden siktar på att nå noll koldioxidutsläpp 2040 och sedan bli klimatnegativ.

Detaljplanelösningen gör det möjligt att förse kvarteret med smarta och hållbara energilösningar för Helen-koncernen. Det blir möjligt att överföra och lagra energi och el samt att producera värme i området. Det nuvarande värmeverket får fortsätta sin verksamhet och ha kvar den tekniska utrustning det behöver och lagra bränsle i området. Helens mål är att vara klimatneutralt 2030.

Områdets förutsättningar och nuläge

Flera detaljplaner (1956 och 2016) gäller för området. I detaljplanerna har området betecknats dels som ett fabrikskvarter (Tk), dels som ett kvartersområde för affärs- och verksamhetsbyggnader (K) samt som gatuområde. En del av området är inte detaljplanelagt. Kvarterets nuvarande byggrätt är 9 500 m² vy.

Också nu används området huvudsakligen av Helen för energiproduktion. På området finns det en elstation med solpaneler på taket och i södra änden, en värmecentral med skorsten och en obemannad servicestation.

Helsingfors stad äger kvartersområdet. Markområdet är utarrenderat till Helen Oy. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan av Helen Oy, och innehållet i lösningen har förhandlats fram med den sökande.

Detaljplanelösningens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen medför huvudsakligen inga kostnader för staden. Kostnaderna för sanering av den förorenade marken fastställs allteftersom byggprojekt genomförs. Markägaren, alltså staden, och innehavaren av området har ingått separata avtalat om principerna för ansvarsfördelningen i fråga om kostnaderna för sanering av marken. Till skillnad från vad som anges på nämndens föredragningslista hänför sig inte något förfarande med markanvändningsavtal som det vore nödvändigt att slutföra innan detaljplanen godkänns till planområdet eller någon del av det.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget presenterades för stadsmiljönämnden 22.11.2022 och detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 8.12.2022–12.1.2023.

Nämnden förutsatte att man under framläggningstiden formulerar en detaljplanebestämmelse som utesluter nya investeringar som baserar sig på förbränning från planen i enlighet med stadsstrategin.

Nya investeringar som baserar sig på förbränning har dock inte begränsats genom detaljplanebestämmelser, eftersom detta inte anses kunna regleras i detaljplanen. Dessutom förutsätter tryggandet av försörjningsberedskapen tills vidare att inga energiformer utesluts. I detaljplaneändringen har man strävat att göra det möjligt att fortsätta och utveckla den nuvarande verksamheten mot utsläppsfri produktion i enlighet med verksamhetsutövarens mål om klimatneutralitet.

Nämnden ansåg också att planområdets centrala roll i stadsbilden bör beaktas i den fortsatta beredningen av detaljplanen och att byggandet bör styras i en arkitektoniskt högklassig riktning.

Planområdets stadsbildmässiga ställning har i mån av möjlighet beaktats i byggnadernas fasadmaterial och de bestämmelser som gäller planeringen av gaturummen intill kvarteret. Syftet med bestämmelserna få kvarteret att passa ihop med de nuvarande materialen i energikvarterets byggnader och styra byggandet i en arkitektoniskt högklassig riktning med beaktande av den nationellt värdefulla byggda kulturmiljön, dvs. RKY-området, i Södervik.

Det kom in en anmärkning mot detaljplaneförslaget.

Påpekandena i anmärkningen gällde skyldigheten att bygga tätt intill gatulinjen både på Sörnäs strandväg och på Vilhelmsbergsgatan, där det nu är glest på grund av en onödig spårvägsreservering. Detta möjliggör en ökning av våningsytan och ett effektivare byggande. Nya affärslokaler i gatunivå behövs för att göra gaturummet mer levande.

Följande aktörer lämnade in utlåtanden:

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • Helen Ab

Påpekandena i utlåtandena gällde samhällsstrukturen, generalplanen, den förorenade marken, bullerbekämpningen, vattenförsörjningen, avfallshanteringen och bedömningen av klimatkonsekvenserna.

Säkerhets- och kemikalieverket konstaterade att man i detaljplaneändringen har beaktat den nuvarande verksamheten på värmekraftverkets område och riskerna för olyckor med de nya oljecisternerna. Säkerhets- och kemikalieverket har inte något att påpeka om ändringen. HRT konstaterade också att det inte har någonting att yttra om detaljplaneförslaget.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget varit offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan ingår anmärkningen och utlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag samt bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa. Detaljplaneförslaget ändrades inte till följd av anmärkningen. Det som har framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter. De vars intresse ändringarna gäller har blivit separat hörda under ett diskussionstillfälle.

Närmare motivering

Motiveringen till detaljplaneändringen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Close

Kaupunginhallitus 07.08.2023 § 464

Kaupunkiympäristölautakunta 30.05.2023 § 303

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 22.11.2022 päivätyn ja 30.5.2023 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12811 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaava koskee 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Hanasaari) osaa korttelia 10649 ja asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Hanasaari) korttelin 252 tonttia 12 ja osaa tonttia 4, osaa korttelia 10649 ja katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Esteelliset: Ville Lehmuskoski (hallintolain 28 §:n 1 momentin
5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko ja erityisasiantuntija Kati Immonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

23.05.2023 Pöydälle

29.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

22.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Pia Kilpinen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen@hel.fi

Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko@hel.fi

Kati Immonen, erityisasiantuntija, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 09 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Kaarina Laakso, tiimipäällikkö, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso@hel.fi

Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, teknistaloudelliset asiat, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla@hel.fi

Riikka Österlund, liikenneinsinööri, liikenneasiat, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 30.09.2022 § 55

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12811 pohjakartan kaupunginosassa 10 Sörnäinen. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12811
Kaupunginosa: 10 Sörnäinen
Kartoituksen työnumero: 24/2022
Pohjakartta valmistunut: 4.7.2022
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 13.5.2020

Sörnäisten rantatien varteen Suvilahden alueen yhteyteen suunnitellaan Energiakorttelia tulevaisuuden kaupungin älykkäiden ja kestävien energiatuotantojen energiakortteliksi. Kortteli tuo alueelle uuden kerrostuman kaupungin energiantuotannon ympäristöjä, Suvilahden ja Hanasaaren voimaloiden rinnalle. Rakenteita tulee suunnitella hallittujen kaupunkikuvallisten ja arkkitehtonisten tavoitteiden mukaan. Kaavamuutos ei ole ristiriidassa rakennetun ympäristön historiallisten arvojen kanssa. Kaupunginmuseolla ei ole muuta lausuttavaa kaavamuutoksesta.

Lisätiedot

Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist@hel.fi
Close

This decision was published on 07.09.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 29.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.