Sijoittamislupa, juoksuportaat, Kulosaaren kenttä, Kulosaaren kenttä Oy

HEL 2019-005133
More recent handlings
§ 27

Juoksuportaiden sijoitusoikeuden myöntäminen Kulosaaren Kenttä Oy:lle Kulosaarenkentän alueelle

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti myöntää Kulosaaren Kenttä Oy:lle oikeuden sijoittaa Helsingin 42. kaupunginosassa (Kulosaari) sijaitsevalle Kulosaarenkentän rinnealueelle noin 10 metrin mittaiset juoksuportaat harjoittelua varten. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut 10.4.2018, § 83 Kulosaaren hiekkakentän Kulosaaren Kenttä Oy:lle 31.12.2033 saakka. Portaat tullaan sijoittamaan vuokratulle maa-alueelle. Sijoituslupa liitetään voimassa olevan vuokrasopimuksen yhteyteen.

Sijoituslupaan liittyvät ehdot:

Kulosaaren Kenttä Oy vastaa täysin vuokratulle alueelle sijoitettavien porras- ja siihen liittyvien rakenteiden tai välineiden turvallisuudesta sekä rakenteista ja välineistä kaupungille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta tai haitasta.

Kulosaaren Kenttä Oy sijoitusluvan saajana vastaa portaiden rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista sekä porrasalueen hoidosta, kunnostuksesta ja uusimisesta johtuvista kuluista.

Portaiden rakentamiseen liittyvät suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungilla ennen rakentamista.

Sijoitusluvan saajan tulee selvittää rakentamistoimenpiteiden mahdollinen luvanvaraisuus Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta ja hankkia tarvittavat luvat ennen rakennus- tai muihin luvanvaraisiin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Sijoitusluvan saaja vastaa lupahakemuksista ja muista rakentamiseen liittyvistä kustannuksista siinäkin tapauksessa, että rakennustoimenpiteelle ei myönnetä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää tai muuta tarvittavaa lupaa.

Alueella olevaa kasvillisuutta ei saa vahingoittaa eikä puita saa kaataa ilman kaupunkiympäristön toimialan hyväksyntää.

Juoksuportaiden sijoitusalue on jätettävä siihen kuntoon kuin se on Kulosaarenkentän vuokrasopimuksen alkaessa 1.5.2018 ollut. Vuokralaisella tulee purkaa/ viedä mukanaan alueelle sijoittamansa rakenteet maanvuokrasopimuksen päättyessä.

Mikäli vuokra-alueelle sijoitettuja rakenteita ei ole poistettu (1) kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä, kaupungilla on oikeus menetellä alueella olevan omaisuuden suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Kaupunki ei ole velvollinen maksamaan korvausta vuokralaisen alueelle sijoittamista rakenteista tai välineistä.

Alueella on suoritettava tarkastuskatselmus kahden viikon kuluessa maanvuokrasopimuksen päättymisestä. Vuokralaisen on sovittava katselmuksen suorittamisajasta etukäteen liikuntapaikat -palvelun edustajan kanssa. Loppukatselmuksessa voidaan sopia tarkemmin vuokralaisen alueelle sijoittamien rakenteiden ja välineiden purkamisesta tai mahdollisesta jättämisestä alueelle.

Kaupunki ei vastaa sijoitusluvan saajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kulosaaren Kenttä Oy on hakenut liikuntapalvelukokonaisuudelta oikeutta sijoittaa 1.5.2019 vuokraamalleen Kulosaarenkentän alueelle juoksuportaat harjoittelua varten liitteenä olevan toimenpideilmoituksen mukaisesti.

Kulosaarenkenttä on vuokrattu Kulosaaren Kenttä Oy:lle kaupunginhallituksen antamin oikeuksin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 10.4.2018 tekemällä päätöksellä 1.5.2018- 31.12.2033 väliseksi ajaksi. Vuokrasopimusta solmittaessa juoksuportaiden sijoittaminen ja rakentaminen alueelle ei ollut ajankohtainen, joten sitä ei sisällytetty sopimukseen.

Juoksuportaiden sijoittaminen Kulosaarenkentän alueelle tukee kentän toimintaa ja näin ollen liikuntapalvelut ei näe estettä annetun selvityksen ja käytyjen keskustelujen pohjalta juoksuportaiden sijoittamiselle Kulosaarenkentän alueelle.

This decision was published on 04.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. lliikuntajohtaja