Hankinta, yritystietopalvelu elinkeino-osaston yrityspalvelu-yksikölle, kaupunginkanslia

HEL 2019-005218
More recent handlings
§ 84

Yritystietopalvelun pienhankinta

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti hyväksyä Vainu Finland Oy:n tarjouksen yritystietopalvelusta.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 7200 euroa. Hankinta sisältää option, jonka arvonlisäveroton kokonaisarvo on 6996 euroa. Mahdollisen option kanssa hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 14 196 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Hankintaan liittyvät kustannukset maksetaan talousarviokohdalta 14001, kustannuspaikalta 18151000, kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Elinkeinojohtaja päätti oikeuttaa elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikön päällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikölle hankintaan yritystietopalvelu. Hankittava yritystietopalvelu sisältää ajantasaista tietoa Suomessa sijaitsevista yrityksistä. Palvelun tarkoituksena on tuottaa yrityspalvelut-yksikölle tietoa Helsingissä sijaitsevista yrityksistä yksikön toiminnan tueksi. Hankittava yritystietopalvelu sisältää kolme lisenssiä 12 kuukauden ajaksi ja käyttöönottokoulutuksen. Hankintaan sisältyy mahdollisuus optioon kolmelle lisenssille 12 kuukaudeksi.

Tarjouspyyntö (liite 1) lähetettiin kolmelle palveluntarjoajalle 18.6.2019. Tarjouskilpailuun osallistuneilla oli mahdollisuus esittää hankintaan liittyviä kysymyksiä sähköpostitse 21.6.2019 kello 12.00 mennessä. Vastaukset kysymyksiin luvattiin toimittaa kaikille palveluntarjoajille viimeistään 26.6.2019. Tarjouskilpailuun saapuneisiin kysymyksiin vastattiin 25.6.2019. Määräaikaan 3.7.2019 kello 16.00 mennessä saatiin tarjoukset Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Taloustutka Oy:ltä ja Vainu Finland Oy:ltä. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa on otettu huomioon laatutekijät 60 %:n painoarvolla (soveltuvuus, ominaisuuksien monipuolisuus ja ominaisuuksien määrä) ja kokonaishinta 40 %:n painoarvolla.

Vainu Finland Oy:n tarjouksessa esittämän palvelun ominaisuudet olivat monipuolisimmat ja määrältään laajimmat. Vertailun perusteella Vainu Finland Oy:n tarjous vastaa parhaiten tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin ja on kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä (liite 2).

Elinkeinojohtajan oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian hankintaoikeuksista 31.07.2018 § 176.

Sitova sopimus sopijapuolten välille syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.

This decision was published on 21.08.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jukka-Pekka Tolvanen, yritysluotsi, puhelin: 09 310 36197

jukkapekka.tolvanen@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Ulla Tapaninen
yksikön päällikkö